Ocena brak

Główne genetyczne typy gleb – proces glebotwórczy i profil glebowy

Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011

Gleba to zewnętrzna cienka powłoka litosfery umożliwiająca wzrost roślin.

Proces glebotwórczy - na ten proces składa się:

  • wietrzenie mechaniczne i chemiczne

  • wkroczenie flory i fauny

  • wytwarzanie się próchnicy i kwasów humusowych

  • przemieszczanie się produktów wietrzenia i humifikacji

Czynniki wpływające na przebieg procesu glebowego:

Profil glebowy – wytworzenie się specyficznych poziomów glebowych, ich ilość i właściwości stanowią o typie gleby. Występujące poziomy wyjaśniają genezę gleby i określane są mianem profilu. Jest on efektem procesu glebotwórczego.

Pierwszy poziom to: poziom próchniczny – znajduje się pod ściółką, wyróżnia się gromadzeniem obumarłych szczątków organicznych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz ich rozkład .

Drugi poziom to: poziom wymyciakwasy humusowe i woda usuwają ,wymywają niektóre związki mineralne, pozostawiając kwarc- stąd jasny kolor tego poziomu.

Trzeci poziom to: poziom wmyciapowstaje z osadzenia składników wymytych wyżej.

Czwarty poziom to: poziom skały macierzystej – nie ma na niej śladów oddziaływania procesów glebotwórczych, natomiast wyraźnie zaznaczają się skutki wietrzenia.

Gleby występujące na kuli ziemskiej ze względu na zachodzące procesy glebotwórcze można podzielić w zależności od klimatu i roślinności. Niektóre typy gleb nie powstają pod wpływem istniejących warunków klimatycznych lecz zależne są od warunków lokalnych. Z tego względu wyróżnia się gleby strefowe i astrefowe.

  1. gleby strefowegleby tundrowe, bielicowe, brunatne, czarnoziemy, kasztanowe, czerwonoziemy, żółtoziemy, buroziemy, szaroziemy.

  2. Gleby astrefowe – gleby górskie, bagienne, mady ,rędziny.

Do góry