Ocena brak

Główne etapy ewolucji zwierząt

Autor /Samuel Dodano /07.10.2011

Pierwszym stadium ewolucji było po-wstanie żywych komórek, a następnie rozwój różnorodnych jednokomórkowych organizmów. Większość z nich jest jeszcze dzisiaj bogato reprezentowana. Żyjącymi obecnie potomkami tych organizmów są bakterie, jednokomórkowe glony i pierwotniaki.

Biologów intryguje odpowiedz na pytanie, czy różne jednokomórkowe organizmy pochodzą od jednej wspólnej macierzystej komórki (monofiletyzm), czy też od kilku różnych form komórek, które powstały niezależnie od siebie (polifiletyzm). Odpowiedź na to pytanie nie jest znana i być może nigdy się tego nie dowiemy.

W późniejszych stadiach ewolucji występowały etapy rozwoju (ra-diacje adaptatywne), powodujące odgałęzienia od wspólnych przodków i można przypuszczać, że tego samego rodzaju odga-łęzienia ewolucyjne następowały w począt-kowej fazie rozwoju życia. Ponadto, jedno-komórkowe rośliny i zwierzęta nie różnią się tak dalece, aby nie można było przy-puścić, że istniał wspólny dla nich pierwot-ny typ komórki. Nauka nie daje wystarczającego wyjaśnienia, w jaki sposób typ ten przekształcił się w dziś żyjące bakterie, ale jest całkowicie prawdopodobne, że mógł-by on być przodkiem zarówno glonów, jak i pierwotniaków.

Z pewnością, żyjące dziś wiciowce mo-gą być najbardziej bezpośrednimi potomka-mi postulowanej formy komórki-przodka. U niektórych z nich spotyka się zarówno cechy roślinne, jak i zwierzęce. Mianowicie posiadają one chlorofil i zdolność fotosyn-tezy, a z drugiej strony także ruchomą wić oraz, podobnie jak u zwierząt, zdolność pochłaniania drobnych cząstek pożywienia. Należy przypuszczać, że wspól-ny przodek roślin i zwierząt był podobnie wyposażony. Dlatego też forma pierwotnego wiciowca, żyjąca swobodnie w otwartym oceanie jeden do dwóch miliardów lat temu, uważana jest za najprawdopodobniejszy prototyp organizmu, który stanowił wspólny wyjściowy punkt ewolucji zarówno dla świata roślinnego, jak i zwierzęcego. Bez wątpienia, taki przodek pochodził od jeszcze wcześniej żyjącego organizmu, prawdopodobnie od komórek podobnych do bakte-rii, a te z kolei pochodziłyby od tworów cząsteczkowych, podobnych do wirusów.

Podobne prace

Do góry