Ocena brak

Główne akty prawne regulujące samorządy terytorialne w Polsce

Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. a zwłaszcza rozdział VII

 • Konwencje Rady Europy, tj. Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, Europejska Konwencja Ramowa o współpracy trans granicznej między wspólnotami i władzami terytorialnymi

 • Prawo UE, zwłaszcza: Traktat z Maastricht, Karta Podstawowych Praw UE, wspólnotowa klasyfikacja jednostek terytorialnych dla celów statystycznych

 • Ustawa z 8. Marca 1990 r. o samorządzie gminnym

 • Ustawa z 5. Czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

 • Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa

 • Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie

 • Ustawa z 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa

 • Ustawa z 16 lipca 1998 r. ordynacja wyborcza do rad gmin, powiatów i sejmików województw

 • Ustawa z 20 czerwca 2002 o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta

 • Ustawa z 15 września 2000 r. o referendum lokalnym

 • Ustawa z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej

 • Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

 • Ustawa z 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

 • Ustawa z 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych

 • Statuty jednostek samorządu terytorialengo

Podobne prace

Do góry