Ocena brak

Globalizacja jako homogenizacja lub hybrydyzacja

Autor /Alek Dodano /21.07.2011

Globalna dyfuzja identycznych produktów i usług oraz stymulujących je wzorców zachowań prowadzi do zjawiska narastania w różnych społeczeństwach narodowych elementów wspólnych oraz względnego zmniejszania się elementów różnicujących – jest to proces wypierania odmienności przez podobieństwa,

Ten proces można rozumieć jako:

a) stopniową homogenizację- czyli ujednolicanie się społeczeństw narodowych według jakiegoś wspólnego wzorca,

Wspólny wzorzec homogenizacji tworzy centrum, peryferie i półperyferie stanowią jego imitację. W rezultacie globalizacja rozumiana w kategoriach homogenizacji wiązałaby się z kulturowym imperializmem i hegemonią jednych kultur nad innymi, co zwykle prowadzi do zaniku lub "folkloryzacji" tych ostatnich oraz do "westernizacji" globalizującego się świata. Efekt- amerykanizacja lub światowa cywilizacja typu zachodniego.

b) hybrydyzację- czyli asymilację do kultur lokalnych jedynie pewnych elementów wspólnych,

W Takanie kultur lokalnych wszczepiane SA jedynie pewne elementy globalnego obiegu dóbr, usług oraz idei, które lokalne kultury przetwarzają , a następnie przyswajają. W tym przypadku poprzez przenikanie się kultur i ich wytworów narasta synkretyzm kultur lokalnych , łącznie z kulturami krajów rdzenia globalizacji. Efekt- globalna synteza kulturowa.

Podobne prace

Do góry