Ocena brak

Globalizacja gospodarki

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.12.2011

Charakterystyka

Globalizacja gospodarki złożony, wielowymiarowy proces pogłębiania międzynarodowego podziału pracy, zwiększania obrotów handlu międzynarodowego, nasilenia przepływów kapitału, technologii i towarów. Dotyczy także przenikania się kultur i narastania zależności między krajami. Zapoczątkowany w latach 80. XX w. i występujący także współcześnie.


Warunki istnienia globalizacji

 • rozwój transportu, informatyki i telekomunikacji,
 • liberalizacja międzynarodowych stosunków gospodarczych ** likwidacja barier celnych, swobodna wymiana walut i wolność w przepływie kapitału,
 • rozwój kompatybilnej struktury biznesu,
 • korzystne warunki psychologiczne oraz ideologiczne po upadku socjalizmu

Przyczyny globalizacji

 • czynniki technologiczne ** to upowszechnienie takich wynalazków takich jak komputer, Internet, telefon komórkowy, łączność satelitarna, rozwój transportu, w tym lotnictwa i flot handlowych oraz upowszechnienie kontenerów. Umożliwiło to zmniejszenie kosztów gromadzenia, przetwarzania i przesyłania informacji oraz zmniejszenie kosztów transportu.
 • czynniki ekonomiczne ** to rozwój korporacji międzynarodowych, przemiany systemowe i otwarcie wielu gospodarek narodowych dla napływu towarów importowanych i kapitału zagranicznego, rozwój gospodarczy krajów nowo uprzemysłowionych i włączenie się ich do międzynarodowego podziału pracy, rozwój giełd, zmniejszenie protekcjonizmu w handlu międzynarodowym,  procesy integracji gospodarczej w wielu regionach.
 • czynniki polityczne ** to rozpad ZSRR i reformy systemowe w krajach dawniej mu podporządkowanych, postępujące przemiany w Chinach, popieranie ekspansji międzynarodowych korporacji przez kraje macierzyste, demokratyzacja i urynkowienie gospodarek wielu krajów słabo rozwiniętych.

Korzyści otwartość globalizacji

 • większa otwartość gospodarek
 • szanse związane z wyrównywaniem różnic rozwojowych
 • poczucie wspólnoty interesów,
 • wolność gospodarcza - wolność wyboru w zakresie konsumpcji, zawierania umów, itp.
 • przyspieszenie przepływu informacji, upowszechnianie wiedzy i umiejętności,
 • ujednolicenie reguł i respektowania praw własności podmiotów działających ponad granicami państw,
 • alokacja zasobów - lepsze wykorzystanie rzadkich zasobów i opieranie produkcji na lepszej kombinacji jej czynników,
 • wolny handel - poprawa jakości i zwiększenie dojrzałości gospodarki,
 • stworzenie nowych możliwości dla wzrostu produktywności i poziomu życia na świecie.

 • Autor: Anna Łoboda
  Źródło: Encyklopedia Zarządzania
  Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry