Ocena brak

GILBERTA WYSPY - bitwa 1943 r.

Autor /admiral Dodano /24.02.2011

Brytyjska kolonia na zachodnim Pa­cyfiku składająca się z 16 atoli, za­jęta przez Japończyków w grudniu 1941 r. W maju 1943 r. szefowie Po­łączonych Sztabów uznali, że woj­ska amerykańskie dowodzone przez adm. Chestera W. *Nimitza powinny zmierzać do Japonii przez środkowy Pacyfik, a wstępnym etapem ofensy­wy powinno być opanowanie Wysp Gilberta (później Wysp Marshalla i Karolińskich). Adm. Nimitz wyznaczył wiceadm. Raymonda A. Spruance'a na dowódcę sił mor ­skich i gen. mjr. Holland Smitha na dowódcę sił desantowych. 20 listo­pada 1943 r., 27 dywizja piechoty wylądowała na wysuniętym najbar­dziej na północ atolu Makin, bronio­nym przez słaby (800 żołnierzy) garnizon japoński, i zdobyła go po 4 dniach walk przy nieznacznych stratach własnych (65 żołnierzy).

Tego samego dnia druga część wojsk amerykańskich, liczących 18 tys. żołnierzy, dokonała desantu na wy­spę Tarawa. Akcję poprzedziło bom­bardowanie niewielkiej, ale silnie ufortyfikowanej wysepki Betio, sta­nowiącej część atolu. Desantująca 2 dywizja marines napotkała silny opór ok. pięciotysięcznego garnizo­nu japońskiego (1/3 żołnierzy ame­rykańskich odniosła rany) i do 23 li­stopada prowadziła walki o rozsze­rzenie przyczółków. Mimo zaciekłej obrony i szaleńczych kontrataków japońskich trzy dni później Wyspy Gilberta opanowano. W czasie walk zginęło 1009 żołnierzy amerykań­skich, a 2101 odniosło rany.

Podobne prace

Do góry