Ocena brak

Gerontologia - Jak rozumiesz promocję zdrowia?

Autor /Emilian Dodano /31.08.2011

Aktywność prozdrowotna – to taki rodzaj naszych zachowań, które służą zdrowiu człowieka, utrzymaniu w formie.

Raport WHO, czyli Światowej Organizacji Zdrowia; 1982r. uściśla

,,Promocja zdrowia to działanie społeczne i polityczne, na poziomie indywidualnym i zbiorowym, którego celem jest:

1) podniesienie stanu świadomości zdrowotnej społeczeństwa

2) propagowanie zdrowego stylu życia

3) tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu

  • ważne jest wpłynięcie na polityków

  • ograniczenie zachowań będących czynnikami ryzyka

  • eliminowanie występujących zagrożeń w środowisku

Aktywność promująca zdrowie:

  1. Tworzenie i propagowanie wzorów i standardów zachowań w społeczeństwie (media, polityka społeczna państwa)

  2. Poradnictwo, także indywidualne – pomaganie starszym w przeżywaniu starości, neutralizacja poczucia samotności

WHO wyraźnie określa działania jakie powinny być podejmowane wobec osób starszych (po 70 roku życia):

  1. Przedłużenie okresu zależności i niezależnego, samodzielnego życia.

  2. Zapewnienie systemu opieki nad osobami w starszym wieku (system wspierający niezależność jednostki i gwarancja jakości jej życia).

  3. Podjęcie takich działań, które spowodują opóźnienie momentu rozpoczęcia udzielania świadczeń medyczno-opiekuńczych (zapobieganie zaburzeniom fizycznym, psychicznym, jatrogennym – czyli związanym z przyjmowaniem leków).

  4. Wspieranie systemu opieki domowej i stopniowa rezygnacja z form opieki instytucjonalnej.

  5. Zmniejszenie stresu i bólu pacjenta w poważnym stadium zaawansowania choroby.

Promocja zdrowia w praktyce polega przede wszystkim na:

- zapewnieniu niezależności w codziennym funkcjonowaniu (podejmowanie ćwiczeń)

- właściwa dieta

- dbanie o własne zdrowie poprzez okresową kontrolę zdrowia

- tworzenie trwalszych więzi społecznych

- utrzymanie lub poprawa jakości życia

Podobne prace

Do góry