Ocena brak

Germanizacja - Informacje Ogólne

Autor /Eustachy33 Dodano /18.10.2011

Program zjednoczenia Niemiec, realizowany przez Bismarcka, nie uwzględniał żadnej autonomii dla ziemi zamieszkałych przez ludność niemiecką. Zmierzał do silniejszego ich zespolenia z Niemcami, zarówno pod względem administracyjnym, kulturowym, językowym i wyznaniowym:

a) Polacy mieli swoich reprezentantów w krajowym sejmie pruskim oraz w parlamencie,

b) Posłami zostawali najbardziej aktywni przedstawiciele szlachty i mieszczaństwa,

c) W 1871 Bismarck rozpoczął politykę Kulturkampfu,

d) walczono z kościołem katolickim:

- zamknięto seminarium w Poznaniu,

- likwidacja szkolnictwa zakonnego,

- wstrzymanie dotacji kościelnych,

e) wyparto język polski ze szkół,

f) język niemiecki obowiązkowy w sądownictwie i administracji,

g) polskich nauczycieli powysyłano do szkół w prowincjach niemieckich,

h) Komisja Kolonizacyjna:

- wykupywała od Polaków majątki (rozdzielane między niemieckich osadników),

- akcja ta służyła osłabieniu polskiego ziemiaństwa,

i) Hakata - germanizacja terenów wschodnich,

j) zakazano nauczania religii po polsku,

Podobne prace

Do góry