Ocena brak

Geodezja

Autor /Kafar Dodano /31.01.2012

Elektroniczne instrumenty miernicze ułatwiają współczesnym geodetom szybkie wykonanie dokładnych pomiarów. Jednak podstawowe techniki geodezyjne . nie różnią się niczym od tych, któ­re stosowali starożytni Rzymianie.
Geodezja polega na wykonywaniu pomia­rów powierzchni Ziemi w celu sporządza­nia map, planów, wytyczania miejsc pod zabudowę itp. Pierwsze techniki geodezyjne rozwi­nęli starożytni Egipcjanie. Wiadomo, że swą wie­dzę geodezyjną wykorzystywali w czasie wznosze­nia piramid. Te gigantyczne egipskie grobowce królewskie do dziś są uważane za wyjątkowe osią­gnięcia techniki budowlanej. Podłoże skalne, na którym wzniesiono każdą z piramid zostało naj­pierw starannie wypoziomowane. Teren został zala­ny, a powierzchnia wody służyła za wskaźnik poziomu. Piramidy zostały również dokładnie zorientowane, tak że ich ściany są skierowane na północ, wschód, południe i zachód. Dokonano tego śledząc wędrówkę gwiazd po niebie. Rzymianie wykorzystywali swą wiedzę geodezyjną przy bu­dowie nowych miast, dróg i akweduktów, a także przy oznaczaniu granic posiadłości. Sposoby po­miaru oparte były na prostych zależnościach ge­ometrycznymi. Techniki znane już w starożytno­ści są stosowane po dziś dzień.
Geodezję dzielimy na niższą (płaską, czyli mier­nictwo) i wyższą. Ta pierwsza zajmuje się pomiara­mi niewielkich obszarów (do 16 km obwodu) i trak­tuje powierzchnię Ziemi jako płaszczyznę. Jednak Ziemia nie jest płaska, a fakt ten nabiera tym więk­szego znaczenia, im większy obszar jest rozpatry­wany. Geodezja wyższa uwzględnia efekt krzy­wizny powierzchni Ziemi, dzięki czemu może być stosowana przy pomiarach dużych obszarów.

Podobne prace

Do góry