Ocena brak

Geneza konstytucji

Autor /Patryk Dodano /12.12.2011

Idea konstytucji pisanej, jako ustawy zasadniczej w państwie, pojawiła się w okresie rewolucyjnych przemian ustrojowych i walki o władzę polityczną w końcu XVIII w. Przyczyny powstania pierwszych konstytucji pisanych były złożone. Obok przyczyn specyficznych dla poszczególnych państw wymienić można czynniki uniwersalne, które wpłynęły na „spisanie” zasad ustroju politycznego. Najczęściej wskazuje się na:

  1. poglądy szkoły prawa natury, w mył których władza państwowa powinna być ograniczona przez przyrodzone prawa jednostki,

  2. koncepcję umowy społecznej jako swoistego kontraktu między rządzonymi a rządzącymi, która znalazła wsparcie w rozszerzającym się w XVIII w. światopoglądzie racjonalistycznym. Racjonalizm głosił, iż także w organizacji społeczeństwa odkryć można nowe, doskonalsze reguły rządzenia i zapisać je w „Biblii nowego porządku” – konstytucji,

  3. teorię podziału władzy w ujęciu monteskiuszowskim,

  4. wolność i równość wszystkich obywateli, niezależnie od przynależności stanowej, propagowane także przez powstałe w XVIII w. teorie liberalizmu i egalitaryzmu, wypisane na sztandarach rewolucji francuskiej. Idea identycznego, równego prawa dla wszystkich wymagała potwierdzenia w dokumencie pisanym,

  5. szkoła pozytywizmu prawniczego, której przedstawiciele przywiązywali dużą wagę do roli prawa pisanego, stanowionego przez suwerenną władzę państwową, utrwalając tym samym ideę konstytucji pisanej.

Jeśli chodzi zaś o genezę na płaszczyźnie społeczno-polityczno-ekonomicznej, to była to rewolucja burżuazyjna i przejście do kapitalizmu.

Podobne prace

Do góry