Ocena brak

Geneza i przebieg konfliktów izraelsko - arabskich

Autor /Arnold Dodano /25.07.2011

Geneza konfliktu izraelsko-arabskiego związana jest z genezą państwa Izrael. Jego rodowód jest dużym stopniu sztuczny, gdyż nie powstało na obszarze ojczystym, lecz podbitym, a większość ludności żydowskiej znalazła się poza tym obszarem. Syjoniści szukali na przełomie XIX i XX poparcia aby skolonizować Palestynę przy pomocy Żydów wysiedlonych z Europy. Brytyjski minister spraw zagranicznych złożył deklarację popierającą uznanie Palestyny jako „narodowej siedziby ludności żydowskiej”. Arabowie odrzucili tą deklarację jak i żydowską kolonizację Palestyny zaczął powstawać ruch narodowowyzwoleńczy.

1947 ONZ uchwaliło podział Palestyny. Państwo żydowskie miało objąć 14,1 tys.km2 obszaru, państwo arabskie-11,7 tys. km 2. Strefa Jerozolimy otrzymała status autonomiczny. W 1948 wygasł mandat brytyjski i natychmiast proklamowano państwo Izrael. Dużo wcześniej syjoniści przygotowali bojówki, które rozpoczęły masakrę ludności arabskiej. W jej obronie wystąpiły państwa arabskie i w ten sposób wybuchła wojna palestyńska. Zakończyła się rozejmem między Egiptem a Izraelem, przyłączyły się do niego Jordania, Liban, Syria. W rezultacie wojny Izrael zwiększył swój obszar o 7 tys. km2 . Egipt zajął strefę Gazy, a Transjordania resztę Palestyny i Jerozolimy przyjmując nazwę Jordanii.

Powstał problem uchodźców palestyńskich, którzy osiedlili się w państwach sąsiednich i w Izraelu nastąpił spadek ludności arabskiej. Wszystko to stworzyło podłoże trwałego konfliktu izraelsko-palestyńskiego. W 1955 Izrael dokonał ataku zbrojnego na rejon Gazy, a rok później zaatakował Egipt. Druga wojna izraelsko-arabska (wojna sueska) skończyła się klęska dla Izraela. Spowodowane to było groźba ze strony ZSRR, a statki izraelskie nie mogły przepływać przez kanał sueski. W 1967 Izrael rozpoczął 3 sześciodniową wojnę przeciwko ZRA, Syrii i Jordanii. Głównie chodziło o obalenie Nassera. Nie udało się tego osiągnąć a Izrael dokonał nowych podbojów.

Okupywał większość Półwyspu Synajskiego, strefę Gazy, zachodni brzeg Jordanu , arabską cześć Jerozolimy, wzgórza Golan rejon Szarm el-Szeik nad zatoką Akaba. Obszar ten liczył 63tys. km2.1 mln Palestyńczyków wysiedlono ze stron rodzinnych a ich dobra skonfiskowano. Czwarta wojna izraelsko-arabska wybuchła w 1973. Egiptowi udało się wyzwolić cześć Kanału Sueskiego. Powstały porozumienia trójstronne (USA, Egipt, Izrael) z 1978oraz egipsko-izraelskiego. Układy te nie stworzyły podstaw sprawiedliwego i trwałego rozwiązania konfliktu izraelsko-arabskiego.

Podobne prace

Do góry