Ocena brak

GENERALNOŚĆ PODATKU

Autor /Wadim Dodano /08.12.2011

Podatki ustanawiane są przez normy prawne, które są ogólne ze wzg. na adresata i abstrakcyjne ze wzg. na sposób zachowania, które regulują.Takie normy składają się na prawo. Ich przeciwieństwem są normy indywidualne, czyli jednostkowe ze względu na adresata i konkretne ze względu na sposób wyznaczania zachowania. W ustawowej definicji podatku brak jest cechy generalności. Generalność norm to gwarancja powszechnego stosowania jednakowych zasad dla określonych kategorii podmiotów.

PRZYMUSOWY CHARKTER:

Tę cechę podatku wymienia się dlatego, że istnieją świadczenia na rzecz państwa nie mające przymusowego charakteru np. pożyczki

Wynika z władczych uprawnień państwa, mającego przywilej stanowienia prawa, którego realizacja jest zabezpieczona, środkami przymusu państwowego. Władztwo to obejmuje prawo stanowienia podatków, ich wymiaru poboru, egzekucji i środków represyjnych.

Przymus podatkowy jest zabezpieczony sankcjami karnymi i swoistymi sankcjami podatkowymi.

JEDNOSTRONNOŚĆ:

Podatek jest ustalany jednostronnie przez państwo lub inny związek publiczno prawny w zakresie przyznanych mu ustawowo kompetencji. Jego konstrukcja i wysokość nie są przedmiotem uzgodnień miedzy państwem, a podatnikami.

W przeszłości istniała instytucja ryczałtu umownego, w przypadku którego podatnik współdziałał z organem podatkowym w ustalaniu wysokości świadczenia podatkowego, czy w określaniu wysokości stawek podatkowych ale była to tylko propozycja i tak ostatnie słowo należało do organu.

PRZEWŁASZCZENIE

Przejście środków finansowych z jednego podmiotu na drugi. Tę cechę podatku wymienia się w związku z systemem finansowym jaki istniał w okresie socjalizmu.

ZWIĄZEK PUBLICZNOPRAWNY JAKO BENEFICJENT PODATKU

W największym stopniu podatki zasilają budżet państwa oraz budżety pozostałych szczebli jednostek podziału administracyjno-terytorialnego danego kraju. Dochody wpływające na rzecz poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego stanowią często ich tzw. dochody własne.

Podobne prace

Do góry