Ocena brak

Gdzie znajdują zastosowanie żyroskopy?

Autor /Starszy Dodano /31.01.2012

W żyroskopach używanych w przyrządach pomia­rowych wirujące koło zamachowe jest montowane w zawieszeniu kardanowym. Tworzą je pierście­nie zawieszone w taki sposób, że koło może przy­jąć względem nich dowolną orientację. Zwykle koło zamachowe jest napędzane silniczkiem elek­trycznym. Po rozkręceniu do znacznej prędkości koło przejawia tendencję do zachowania prze­strzennej orientacji osi obrotu, niezależnie od tego, w jaki sposób porusza się zawieszenie. Zasada ta sprawdza się nawet w przestrzeni kosmicznej.
Na Ziemi oś obrotu żyroskopu wydaje się obra­cać raz na 24 godziny. W rzeczywistości oś obro­tu nie zmienia położenia. To Ziemia obraca się wo­kół własnej osi, a my, jako związani z powierzchnią Ziemi, obserwujemy pozorny obrót osi żyroskopu. Zwykle używane na Ziemi żyroskopy są budowane w ten sposób, by ich oś sama znajdowała i utrzymy­wała kierunek północ-południe. Żyroskop konstru­uje się tak, by siła grawitacji wprawiała go w ruch precesyjny ku północy. Żyrokompasy takie są uży­wane w lotnictwie i marynarce.

Stabilizatory
Żyroskopy znajdują zastosowanie również w sys­temach stabilizacji jednostek pływających. Z po­czątku instalowano w kadłubie statku kilka cięż­kich żyroskopów obracających się ze znaczną prędkością. Koła żyroskopów nierzadko ważyły ponad 100 ton. Koła wirując powodowały, że sta­tek nie zmieniał swego położenia i nie kołysał się na fali, co podnosiło komfort podróży.
Dziś na statkach instalowane są żyroskopy, reje­strujące kołysanie statku powodujące zmianę położenia rotora żyroskopu (wirującego koła) wzglę­dem podstawy. Zmiany te są rejestrowane przez czujniki, które wytwarzają sygnały elektryczne. Sygnały te sterują systemem poruszanych hydrau­licznie płetw, wystających z kadłuba statku poni­żej linii wodnej. Płetwy, działające podobnie jak klapy na skrzydłach samolotu, dążą do przechyle­nia statku. System płetw tak skonstruowano, że wytwarzane przezeń siły przeciwdziałają siłom przechylającym pochodzącym od kołysania stat­ku. System ten jest efektywny i przyczynia się do znacznego zmniejszenia kołysania statku nawet przy złej pogodzie.

Podobne prace

Do góry