Ocena brak

„GAZETA KOŚCIELNA"

Autor /Zoe Dodano /03.10.2012

Dwa kat. tygodniki rei.-społ.:

1. Wydawany 1843-49 w Poznaniu j a k o kontynuacja kwartalnika
— „Archiwum Teologiczne"; miał 3 działy:

° rozprawy
rei. (m.in. listy pasterskie),

° doniesienia kośc. miejscowe
(głównie z archidiec. gnieźnieńskiej i pozn.) i zagr.,

° wiadomości lit. (od 1844 j a k o „ D o d a t e k L i t e r a c k i " ) ; G.K.
redagował ks. J.N. Jabczyński, a wydawał W. Stefański; pisali
tu m.in. E. Estkowski, K. Libelt, K. Cieśliński, K. Antoniewicz
Bołoz i abp L. Przyłuski.

 

Rozprawy i rzeczy religijne. Gazeta Kościelna 1(1843) z. 1, 1-4; EstrZb VIII 150; Z. Semrau. Czasopisma poznańskie. Zestawienie tytułów i krótka charakterystyka, cz. I (1794-1858), Kronika Miasta Poznania 26(1958) z. 1, 95-120.

 

2. Wydawany 1893-1939 (1919-24 jako dwutygodnik) we
Lwowie; organ Tow. Wzajemnej Pomocy Kapłanów
(TWPK).

Zamieszczał artykuły na tematy filoz.-teol., pracy i
życia kapłana, roli Kościoła w k u l t u r z e , historii i dziejów Kościoła,
informacje o działalności Akcji Kat. i TWPK, polemiki
oraz aktualności kośc. (encykliki i przemówienia p a p . , listy
episkopatu i bpów, kazania i mowy okolicznościowe); kronika
kośc. zawierała przegląd wydarzeń z życia Kościoła powsz. i w
Polsce, a dział bibliogr. recenzje prac pol. i zagr. właściwych
profilowi pisma;

tygodnik podawał również wiadomości z archidiec.
lwowskiej, diecezji przem., tarn, i krak. (nominacje,
przeniesienia), a po 1918 także z in. diecezji oraz nekrologi kapłanów; artykuły pisali przeważnie duchowni; red. naczelnymi
byli księża: A. Jougan, Z. Lenkiewicz, S. Korzeniowski,
J . Chęciński, M. Sieniatycki, A. Pechnik, F. Błotnicki, M.
Rękas, P. Stach, J. Dajczak, M. Milewski i W. Pilin.

 

EstrZb VIII 150-151; EKCzR 106-107.

Podobne prace

Do góry