Ocena brak

Gaz ziemny

Autor /Pasyw Dodano /31.01.2012

Wiele państw posiada cenne złoża gazu ziemnego, zwykle występujące wraz z pokładami ropy naf­towej. Od lat 40. XX w. są one głównym źródłem gazu w USA. Niedługo potem także Europa, dzię­ki złożom pod powierzchnią Morza Północnego oraz w Rosji, przeszła głównie na ten rodzaj gazu.
Gaz ziemny składa się gównie z metanu wraz z etanem oraz niewielkich ilości propanu, butanu i azotu (choć zawartość tego ostatniego może być stosunkowo duża, zależnie od złoża). Jego wartość opałowa jest znacznie wyższa niż gazu koksowni­czego, co oznacza że spalenie danej masy gazu ziemnego da więcej energii niż spalenie tej samej masy gazu koksowniczego. Prowadzi to do kompli­kacji przy przestrajaniu sieci z gazu koksownicze­go na ziemny. Jednym z rozwiązań jest zaazotowanie gazu tak, aby jego wartość opałowa zbliżyła się do wartości opałowej gazu koksowniczego. Inne polega na wymianie dysz palników gazowych we wszystkich urządzeniach u wszystkich odbiorców.
Wiele rodzajów gazów oraz ich pochodne są używane nie tylko w celach opałowych i oświetle­niowych, ale i jako surowiec do produkcji nawo­zów, tworzyw sztucznych i innych.

Podobne prace

Do góry