Ocena brak

Gawrony

Autor /Letki Dodano /31.01.2012

Gawrony zachowują się inaczej aniżeli wrony. Występują bar­dziej na północ i dlatego różnią się sposobem żero­wania oraz zwyczajami lęgowymi. W przeciwień­stwie do wron, gawrony rzadko gnieżdżą się z dala od siedzib ludzkich. Są one typowymi ptakami tere­nów rolniczych i gniazdują w koloniach liczących nierzadko tysiące par.
Kolonie gniazdowe gawronów są częstym ele­mentem rolniczego krajobrazu w zachodniej Pol­sce. Ptaki te budują w miejskich parkach lub ma­łych terenach zadrzewionych wśród pól gniazda z patyków. Na jednym drzewie można czasami na­liczyć kilkanaście gniazd gawronów. Jednakże ga­wrony są uważane przez rolników za szkodniki Ich gniazda są niszczone. W Wielkiej Brytanii z mięsa młodych gawronów wyrabiano dawniej pasztet, który był uważany za przysmak.
Na początku okresu karmienia piskląt gawrony przynoszą swym młodym przede wszystkim jeden rodzaj pokarmu. Są nim larwy koziułkowatych, pędraki i drutowce, które gawrony wygrzebują dziobami z ziemi. Później młode żywią się głów­nie ziarnem kukurydzy i nasionami innych zbóż, co tłumaczy, dlaczego rolnicy tak ich nie lubią. To, czy naprawdę ptaki te wyrządzają poważne szkody w rolnictwie, jest jednak kwestią dyskusyjną. Po­nieważ na wiosnę, w okresie karmienia młodych, gawrony są uzależnione od pokarmu zbieranego na polach, nie zakładają one kolonii lęgowych w centrach wielkich miast.
Jedna ze zmian, które zaszły w środowisku pod wpływem działalności człowieka, przyniosła gaw­ronom korzyść. Było to powstanie dróg szybkiego ruchu i autostrad. Liczba kolonii gawronów na peryferiach miast w pobliżu autostrad mogła zwięk­szyć się dlatego, że ptaki odkryły nowe źródło pokarmu. Często widuje się. jak gawrony zbierają z nawierzchni szosy zabite przez samochody owa­dy, małe ssaki i ptaki oraz wyrzucone przez ludzi resztki kanapek.
Gawrony są jednak bardzo wrażliwe na zmiany w sposobach uprawy roli i w ciągu ostatnich 50 lat liczebność tego gatunku ulega znacznym waha­niom. W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych naszego stulecia znaczne zmniejszenie populacji gawronów, tak jak innych gatunków ptaków, zosta­ło spowodowane przez intensywne wykorzysty­wanie pestycydów w rolnictwie.

Podobne prace

Do góry