Ocena brak

GAMELIN MAURICE GUSTAVE (1872-1958) - generał

Autor /admiral Dodano /24.02.2011

Oficer francuski, w czasie I wojny światowej dowodził kolejno bry­gadą, dywizją i korpusem. W la­tach dwudziestych odniósł sukcesy podczas tłumienia powstania Dru-zów w Syrii. Od 1931 r. był szefem Sztabu Generalnego, a od 1935 r.przewodniczył Najwyższej Radzie Wojennej (Conseil Superieur de Guerre). W styczniu 1938 r. miano­wany szefem Sztabu Generalnego Obrony Narodowej, przystąpił do reorganizacji i unowocześniania wojsk francuskich, na co rząd prze­znaczył kwotę 14 mld franków. W obliczu zbliżającej się wojny twierdził, że Francja może i powin­na udzielić militarnej pomocy Pol­sce, ale jednocześnie informował rząd premiera Edouarda *Daladiera, że armia francuska i armia soju­szniczej Wielkiej Brytanii nie będą mogły wygrać wojny. Kierując się doświadczeniami z 1 wojny świa­towej, zaplanował statyczną obronę Francji, w której nie uwzględniał ani szybkich uderzeń niemieckich od­działów pancernych, ani konieczno­ści natychmiastowego reagowania dywizji francuskich. Twierdził: „Czołgi są potrzebne".

Niepoważny jest jednak pogląd, źe za pomocą czołgów przełamie się ugrupowanie wroga [...] Czołg nie charakteryzu­je się odpowiednio dużą autonomią działania [...] Co do lotnictwa, to nie odegra ono tej roli, jaką przewiduje­cie". Nie zmienił swoich zapatry­wań w czasie działań wojennych, uparcie forsując koncepcję obrony pozycyjnej.

19 maja 1940 r. zastąpił go gen. Maxime *Weygand, co nie mogło już wpłynąć na przebieg działań wojennych (*Francja, 1940 r.). W lutym 1942 r. stanął przed sądem w procesie zorgani­zowanym przez rząd Philippe'a *Petaina, oskarżony o wciągnięcie Francji w wojnę (obok niego na ła­wie oskarżonych zasiedli b. premie­rzy Leon Blum, Edouard *Daladier i Paul *Reynaud). Po przerwaniu procesu w kwietniu 1942 r., Niemcy aresztowali Gamelina i wywieźli do obozu w Buchenwaldzie, gdzie do­czekał wyzwolenia przez wojska amerykańskie w maju 1945 r.

Podobne prace

Do góry