Ocena brak

Gabinet w W. Brytanii, w szczególności pozycja w nim premiera

Autor /Valdemar Dodano /20.06.2011

Rząd i Gabinet

-na rząd składa się cały aparat administracji państwowej opłacanej ze skarbu państwa

-rząd- słudzy Korony, którzy sprawują określone stanowiska polityczne (ministrowie, wiceministrowie)

-gabinet-kierowniczy, kolegialny organ rządu składający się z ministrów korony powołanych przez monarchę

-przy mianowaniu premiera nie jest wymagana kontrasygnata

-nominacja pozostałych członków gabinetu dokonywana jest przez monarchę na wniosek premiera

Premier-jest on najważniejszym , głównym doradcą królowej i szefem rządu

- premier. będąc liderem partu rządzącej, jest formalnie liderem Izby Gmin

po nominacji premier pozostaje liderem partii, co daję mu nieograniczoną władzę wobec innych organów partyjnych i umacnia jego pozycję

-przejęcie faktyczne prerogatyw monarchy w zakresie rozwiązywania parlamentu

-udział w wykonywaniu przez monarchę prerogatyw związanych z nadawaniem tytułów, np. mianowanie parów

Funkcje gabinetu:

-ostateczne ustalenie polityki, która ma być przedstawiona parlamentowi

najwyższa kontrola organów wykonawczych zgodnie z polityką określoną przez parlament.

Podobne prace

Do góry