Ocena brak

GABINET MINISTRÓW UKRAINY

Autor /Valdemar Dodano /21.06.2011

Gabinet Ministrów Ukrainy jest najwyższym organem władzy wykonawczej. W ten sposób Konstytucja Ukrainy dokonała połączenia dwóch organów - Prezydenta i Gabinetu Ministrów w strukturze organów władzy wykonawczej. Jednocześnie Konstytucja wyznacza Gabinetowi Ministrów szczególne miejsce w trójkącie naczelnych organów władzy: Prezydent Ukrainy - Rada Najwyższa Ukrainy - Gabinet Ministrów Ukrainy. Konstytucja stanowi mianowicie, że Gabinet Ministrów jest odpowiedzialny przed Prezydentem Ukrainy oraz podlega kontroli i zdaje spraRadzie Najwyższej. To podwójne podporządkowanie rządu znajduje odbicie w konstytucyjnej procedurze oraz w określeniu warunków dymisji rządu, a także w zakresie kontroli nad rządem.

Zgodnie z Konstytucją z 1996 roku, Prezydent Ukrainy z tytułu swojego statusu głowy państwa powołuje - za zgodą większości konstytucyjnego składu Rady Najwyższej - Premiera Ukrainy oraz powołuje, na wniosek premiera, członków Gabinetu Ministrów (pierwszego wicepremiera, trzech wicepremierów i ministrów. Rada Najwyższa natomiast zatwierdza program działalności Gabinetu Ministrów i sprawuje kontrolę nad działalnością rządu oraz uchwala budżet państwowy Ukrainy i kontroluje jego wykonanie przez rząd. Gabinet Ministrów kieruje się w swojej działalności przepisami Konstytucji Ukrainy, ustaw i aktów wydanych przez prezydenta. Prezydent Ukrainy:

1) tworzy, reorganizuje i likwiduje na wniosek premiera - ministerstwa i inne centralne organy władzy wykonawczej,

 2) uchyla akty Gabinetu Ministrów Ukrainy i akty Rady Ministrów Autonomicznej Republiki Krymu,

3) powołuje i odwołuje - za zgodą Rady Najwyższej - kierowników naczelnych organów gospodarczych.

Istotą ustrojową parlamentarno-prezydenckiej formy rządów jest podwójna odpowiedzialność Gabinetu Ministrów - przed prezydentem oraz przed parlamentem. Gabinet Ministrów składa dymisję w następujących sytuacjach:

1) po wyborach prezydenckich, na ręce nowo wybranego Prezydenta Ukrainy,

2) premier jest zobowiązany przedstawić prezydentowi dymisję Gabinetu Ministrów na żądanie Prezydenta Ukrainy lub w związku z uchwaleniem wotum nieufności przez Radę Najwyższą Ukrainy.

Premier Ukrainy i członkowie Gabinetu Ministrów mogą sami zgłosić swoją dymisję Prezydentowi Ukrainy. Dymisja premiera oznacza odwołanie całego Gabinetu Ministrów. Prezydent przyjmuje dymisję Gabinetu Ministrów w sytuacjach określonych w konstytucji, a następnie powierza mu dalsze sprawowanie jego funkcji do czasu powołania nowego rządu, jednak nie dłużej niż na okres 60 dni. Gabinet Ministrów Ukrainy ponosi odpowiedzialność polityczną przed parlamentem w trybie uchwalenia mu przez Radę Najwyższą wotum nieufności. Rada Najwyższa, na wniosek co najmniej 1/3 konstytucyjnego składu deputowanych ludowych, może uchwalić wotum nieufności dla Gabinetu Ministrów

Gabinet Rady Ministrów Ukrainy posiada szeroki zakres kompetencji. Obejmują one m. in.:

1) realizację polityki wewnętrznej i zagranicznej państwa,

2) opracowywanie i realizację programów ogólnopaństwowych,

3) podejmowanie środków w celu zapewnienia praw i wolności człowieka i obywatela,

4) wykonywanie budżetu i polityki finansowej,

5) zarządzanie majątkiem i mieniem stanowiącym własność państwową,

6) organizację i realizację współpracy zagranicznej Ukrainy,

7) kierowanie i koordynowanie pracy ministrów i innych organów władzy wykonawczej

Zakres uprawnień rządu i administracji rządowej jest uregulowany w Konstytucji Ukrainy ustawami oraz dekretami Prezydenta Ukrainy. Struktura rządu Ukrainy nie jest jednolita politycznie. Od 1996 roku funkcjonuje podwójne podporządkowanie niektórych ministrów Gabinetowi Ministrów i Prezydentowi Ukrainy. Na mocy dekretu Prezydenta Ukrainy zostały podporządkowane głowie państwa urzędy: Ministra Obrony, Ministra Spraw Wewnętrznych, Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, Ministerstwa Informacji, Ministerstwa Energetyki i Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Podobne prace

Do góry