Ocena brak

Futuryzm jako światopogląd (materialistyczny)

Autor /Waldek9999 Dodano /28.04.2011

Odwieczny problem filozofii: „co jest pierwotną siłą sprawczą świata, materia czy duch?”,w XX stuleciu nie stracił na aktualności. Interesował nie tylko myślicieli, ale i ludzi sztuki.Gwałtowne przeobrażenia życia społecznego wymagały wyjaśnień. Gdzie znajduje się źródłozmian? Gdzie tkwi energia przeobrażająca ustroje, obyczaje, gust artystyczny? W sile idei czyw nowych sposobach obcowania człowieka z materią? Niektóre kierunki artystyczne doko-nywały jasnych wyborów światopoglądowych: opowiadały się „po stronie” Ducha lub Materiii chciały kornie służyć jednej z tych dwu sił.Światopogląd idealistyczny znalazł wyraz w – zrodzonym w Młodej Polsce – ekspresjoni-zmie.

E k s p r e s j o n i z m – przejawiający się w twórczości poetów poznańskiego „Zdro-ju”, w wierszach  Jana Stura (1895 – 1923), w  Dionizjach Jarosława Iwaszkiewicza, azwłaszcza w brawurowej Wiośnie Juliana Tuwima – sławiąc krainę  ducha tak przedstawiałrzeczywistość, by pokazać, iż ponad bytami materialnymi rozciąga się panowanie mocy du-chowych, od biologii ważniejsza jest psychologia, od cywilizacji – myślenie (lub obłęd), oduwarunkowań bytowych – euforia radości lub psychoza gwałtu itd. F u t u r y z m  z a w i e rz y ł  m a t e r i i.

W niej widział prawdę świata, energię życia, w jej przeobrażeniach i bo-gactwie form odkrywał piękno. Nie groziło to monotonią, gdyż rozumienie materii (podobniejako rozumienie ducha przez ekspresjonistów) już w punkcie wyjścia okazało się dwoiste. Dlajednych futurystów materią było  i m p e r i u m  n a t u r y, dla drugich – p r o d u k t y  c y wi l i z a c j i: maszyna, samochód, samolot, karabin maszynowy, kinematograf, aparat telegra-ficzny, radio.

Podobne prace

Do góry