Ocena brak

Funkcjonalna teoria stratyfikacji Parsonsa

Autor /Abel Dodano /15.09.2011

Wyjście z koncepcji zgeneralizowanego systemu społecznego przy zastosowaniu analizy funkcjonalnej.

- ustalenie funkcji systemu i podsystemów oraz stosunków między podsystemami

- nowoczesne społeczeństwo składa się z wielu podsystemów:

a) podsystem zawodowy – uwarunkowany podziałem pracy i specjalizacją czynności; jednostki pełnią określone role społeczne i zajmują związane z nimi pozycje na szczeblach hierarchii struktury (systemu)

Hierarchia jest oparta na kwalifikacjach i kompetencjach oraz scentralizowana i ze zróżnicowanymi statusami z punktu widzenia przywództwa.

Pozycje są związane z czynnościami oraz nagrodami (dochód, sława, prestiż).

Jest to układ instrumentalny, powiązany z systemem pokrewieństwa – status obejmuje nie tylko jednostkę, ale całą rodzinę.

- powoduje to różnicowanie całych rodzin

- grupy rodzinne znajdujące się na tych samych pozycjach wytwarzają podkulturę

- nowoczesne społeczeństwo uwarstwione jest od upper class do low class

b) podsystem wzajemnej wymiany dóbr i usług

c) podsystem własności

Instrumentalny układ społeczny wygląda następująco:

Zawód – wymiana – własność

Podobne prace

Do góry