Ocena brak

Funkcjonalna teoria stratyfikacji Davisa i Moore’a

Autor /Abel Dodano /15.09.2011

 1. teoria funkcjonalna wychodzi od społeczeństwa en bloc i jego funkcji

 2. od struktury społeczeństwa i jej elementów składowych oraz funkcjonalnych zależności między elementami

 3. klasa i warstwa to pojęcia ekwiwalentne

 4. źródłem stratyfikacji są uniwersalne konieczności funkcjonalne charakterystyczne dla danego społeczeństwa

 5. każde społeczeństwo aby mogło funkcjonować, musi być ustratyfikowane

 6. w obrębie szczebli struktury klasowej społeczeństwo musi tworzyć różne rodzaje pozycji i rozdzielać między nie ludzi

 7. społeczeństwo musi motywować jednostki do zajmowania określonych pozycji społecznych

 8. musi rozporządzać różnymi rodzajami nagród materialnych i niematerialnych (prestiż, sława), aby zmotywować jednostki do zajmowania określonych pozycji

 9. pozycje są zróżnicowane: niektóre wymagają specjalnych uzdolnień, kompetencji, wykształcenia i są lepiej opłacane, ponieważ są funkcjonalnie ważniejsze

 10. zróżnicowanie funkcjonalne pozycji i typy motywacji (materialne i niematerialne) powodują zróżnicowanie społeczeństwa

 11. na rangę pozycji wpływają 2 typy czynników

Szczególne pozycje ważne funkcjonalnie są związane z: religią, rządzeniem, ekonomią, techniką

Wg Davisa i Moore’e zachodnie społeczeństwa nowożytne mają stratyfikację o „klasach otwartych”, tzn. że istnieje zróżnicowanie pozycji społecznych, ale istnieje tez równość szans.

Podobne prace

Do góry