Ocena brak

FUNKCJE ZNAKU

Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011

Zachodzi rozbieżność w nazewnictwie poszczególnych funkcji znaków, a takŜe w poglądach na ilość zasadniczych spośród nich. Sprawy te związane są z poglądami na istotę i sposób istnienia znaku. Wraz z R. Ingardenem wyróŜniamy tu cztery główne role znaku: przedstawianie, komunikowanie, wyraŜanie, oddziaływanie. P r z e d s t a w i a n i e (zwane niekiedy funkcją symboliczną znaku) to szeroko pojęte oznaczanie, odnoszenie przez znak uŜytkownika znaku do przedmiotu transcendentnego względem znaku; ma to miejsce np. przy przedstawianiu jakiejś postaci czy sytuacji przez fotografię lub rysunek, przy nazywaniu jakiegoś przedmiotu lub stwierdzeniu (opisaniu) jakiegoś stanu rzeczy w języku. K o m u n i k o w a ni e to funkcja powiadamiania przez nadawcę znaku odbiorcy (aktualnego lub potencjalnego) o czymś, to funkcja przekazywania informacji.

Nie może być spełniana przez znak bez powiązania z funkcją przedstawiania czegoś. WyraŜ a n i e (funkcja ekspresyjna znaku) to rola znaku jako oznaki, jako symptomu stanu nadawcy znaku; zachodzi przez sam fakt posłuŜenia się przez kogoś w określony sposób znakiem. Niektórzy błędnie mieszają ją z funkcją komunikowania, o ile ta dotyczy samego nadawcy. O d d z i a ł y w a n i e (funkcja impresyjna, apelowanie, sygnalizowanie) to funkcja wywoływania skutków u odbiorcy, posłuŜenia się znakiem jako narzędziem działania, np. wywołanie określonego postępowania u odbiorcy znaku, ustalenie pewnej konwencji. Dwie ostatnie funkcje nie są swoistymi funkcjami znaków. Natomiast za takie na ogół uwaŜa się dwie pierwsze funkcje. Z tym  Ŝe dyskusyjne jest, czy mogą być znaki odgrywające rolę przedstawiania bez roli komunikowania. Istnieją rozmaite odmiany czy sposoby spełniania tych funkcji przez znaki ikoniczne, wyraŜenia językowe itd.

Podobne prace

Do góry