Ocena brak

FUNKCJE ZARZĄDZANIA - PLANOWANIE

Autor /alpinista Dodano /24.03.2011

Planowanie jest podstawą dla realizacji wszystkich innych funkcji zarządzania.

 1. określenie misji przedsiębiorstwa

 2. określenie celu głównego i celów cząstkowych funkcjonowania oraz rozwoju przedsiębiorstwa

 3. stworzenie systemu ocen realizacji celu i celów cząstkowych funkcjonowania i rozwoju

 4. prognozowanie

 5. planowanie strategiczne

 6. planowanie taktyczne

 7. planowanie operatywne

 8. symulacja skutków ekonomicznych planowania

 9. optymalizacja planów

 10. ocena planów w aspekcie założonych celów

 11. koordynacja funkcji planowania z funkcją organizowania, motywowania i kontroli

Wizja jest określona jako inspirująca koncepcja przyszłości organizacji, o jej przyszłym kształcie i sukcesach. Wizja to dalekosiężne aspiracje lidera. To jego wyobrażenia, idee, marzenia. Warunkiem skutecznego działania jest świadome, wewnętrzne przekonanie osoby, lub grupy osób do wizji, wyrażające się w traktowaniu jej jako składowej własnego systemu wartości.

Słowo „wizja" stosowane jest często jako synonim „misji". Jednak są to dwie różne koncepcje: misja to koncepcja jej potencjału, wyobrażenie pożądanej przyszłości. Skutkiem identyfikacji wizji powinno być opracowanie misji o realizacji wykreowanej wizji.

Misja organizacji to szczególny powód jej istnienia, który wyróżnia się spośród innych. Misję organizacji przekłada się na zadania, które należy wykonać, by zrealizować cele. Misja precyzuje status organizacji oraz określa kierunki i wytyczne dla formowania celów i strategii na poszczególnych szczeblach organizacyjnych. Określając misję należy uwzględnić:

  • zadania instytucji dotyczące jej podstawowych sfer działalności,

  • otoczenie zewnętrzne, które determinuje zasady funkcjonowania instytucji,

  • kulturę organizacyjną dominującą w instytucji,

  • duży wpływ na kształtowanie misji mają także wartości i cele kierowania.

Wartości kierownicze określają znaczenie, jakie kierownicy przypisują rzeczą i zjawiskom, ukierunkowują ich zachowanie w momentach zetknięcia się z koniecznością podjęcia decyzji. Natomiast, aby cele w sposób efektywny wpływały na misję muszą być:

  • formułowane w sposób precyzyjny i mierzalny,

  • osiągalne,

  • wyraźnie określać horyzont czasowy.

Podobne prace

Do góry