Ocena brak

FUNKCJE ZARZĄDZANIA - KONTROLOWANIE

Autor /ignacy Dodano /24.03.2011

  1. rejestracja, przesyłanie, przetwarzanie, przechowywanie i udostępnianie informacji o przebiegu procesów eksploatacyjnych, produkcji i usług

  2. kontrola stopnia realizacji założonych w planie celów i zadań eksploatacyjnych, produkcyjnych, usługowych

  3. analiza przyczyn odchyleń od założonych planów

  4. analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa

  5. formułowanie wniosków mających na celu usprawnienie procesów wykonawczych i decyzyjnych

  6. koordynowanie funkcji kontroli z funkcją planowania, organizowania i motywowania

Kontrola - porównanie tego, co jest wykonywane, lub tego, co zostało już wykonane, z pewnym pożądanym wzorcem oraz korektę takich odchyleń od wzorca, które przekraczają wyznaczony próg tolerancji.

Podobne prace

Do góry