Ocena brak

Funkcje zarządzania finansami

Autor /Joanna Dodano /08.04.2011

 

Zarządzanie finansami nie może być widziane jako poszukiwanie i wybór środków finansujących działalność przedsiębiorstwa w istniejących warunkach rynkowych. Pełne określenie funkcji zarządzania finansami a ściślej zespołu osób odpowiedzialnych za decyzje finansowe przedsiębiorstwa obejmuje:
 1. Określenie spodziewanych kosztów i korzyści wynikających z różnych form zaangażowania środków finansowania przedsiębiorstwem tak w wymiarze krótko- jak i długookresowym;

 2. Alokację środków oraz określenie jej kosztów (wybór przedsięwzięcia inwestycyjnego);

 3. Wybór źródeł finansowania i sposobów wykonywania;

 4. Szacowanie oceny przychodów oraz związane z ich uzyskaniem ryzyko działalności przedsiębiorstw.

Podstawowe funkcje zarządzania finansami:

 1. kształtowanie poziomu i struktury majątku, stosowanie do wymogów działalności operacyjnej i kryteriów efektywnościowych;

 2. Określenie kierunków i form inwestowania oraz ocena i wybór projektów inwestycyjnych przewidzianych do realizacji;

 3. Optymalizacja struktury kapitałowej z uwzględnieniem kosztów pozyskania kapitału i alternatywnych źródeł finansowania (leasing);

 4. Szacowanie i ocena przychodów oraz związanego z ich uzyskaniem ryzyka z działalności przedsiębiorstwa;

 5. Bieżąca (ocena) analiza sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa umożliwiająca ocenę zdolności przebiegu działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej z założeniami, stanowiąca punkt wyjścia dla podejmowania decyzji rozwojowych;

 6. Analiza pozycji rynkowej przedsiębiorstwa i ocena wpływu uwarunkowań zewnętrznych na decyzje inwestycyjne i finansowe;

 7. Formułowanie wniosków dla polityki podziału zysku z uwzględnieniem celów strategicznych.

Podobne prace

Do góry