Ocena brak

Funkcje Trybunału Konstytucyjnego

Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011

Polski Trybunał Konstytucyjny realizuje szereg funkcji:

1). Kontrolę norm, tzn. orzekanie o zgodności aktów normatywnych (zawartych w nich norm) z aktami (normami) wyższego rzędu, a w szczególności z Konstytucją.

2). Orzekanie o skargach konstytucyjnych.

3). Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między centralnymi konstytucyjnymi organami państwa.

4). Orzekanie o zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych.

5). Rozstrzyganie o zaistnieniu tymczasowej przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta RP.

Funkcja kontrolna sprawowana przez TK prowadzona jest pod względem materialnym (badanie czy dany akt prawny nie narusza Konstytucji, ustawy czy ratyfikowanej umowy), jak również formalnym (czy dany akt prawny wydał organ kompetentny, czy zastosowano właściwy tryb postępowania przy wydawaniu).

Skargę do TK może złożyć każdy, jak stanowi Konstytucja /art. 79 ust 1/:

Każdy, czyje konstytucyjne wolności lub prawa zostały naruszone, ma prawo, na zasadach określonych w ustawie, wnieść skargę do TK w sprawie zgodności z Konstytucją lub innego aktu normatywnego, na podstawie którego sąd lub organ administracji publicznej orzekł ostatecznie o jego wolnościach lub prawach, albo o jego obowiązkach określonych w Konstytucji.

Podobne prace

Do góry