Ocena brak

Funkcje społeczne rodziny

Autor /Norbert Dodano /15.09.2011

Wg Tyszki:

1. Materialno-ekonomiczna (aspekt produkcyjny, zarobkowy, usługowo- konsumpcyjny, gospodarczy)

2. Opiekuńczo-zabezpieczająca (opieka czasowa lub stała, wspomaganie osób niepełnosprawnych)

3. Prokreacyjna (zaspokajanie reprodukcyjnych potrzeb społeczeństwa)

4. Seksualno-rodzinna (społecznie akceptowana forma współżycia płciowego)

5. Legalizacyjno-kontrolna (rodzina kontroluje zachowania swoich członków i stosuje kary wobec tych, którzy naruszają normy społecznie akceptowane – w imieniu całego społeczeństwa)

6. Socjalizacyjna (uspołeczniająca, przygotowanie dzieci do pełnienia podstawowych ról społ. i wzajemne dostosowanie osobowości małżonków w formie spontanicznej, żywiołowej – wychowanie poprzez życie, intencjonalne i wewnątrzrodzinne)

7. Klasowa (rodzina przekazuje swoim dzieciom status społ., pozycję klasową swych rodziców, wpaja wzory właściwe dla danej klasy społ., habitus – Bovrdieux)

8. Kulturowa (zazębia się z socjalizacyjną, wpajanie wzorów estetycznych)

9. Rekreacyjno-towarzyska (rodz. jest środowiskiem, w którym człowiek znajduje oddźwięk społeczeństwa, minimum kontaktów towarzyskich, atmosferę, życzliwość, która umożliwia rozładowywanie napięć psych. powstałych poza rodziną; człow. ma potrzebę przynależności i uznania)

10. Emocjonalno-ekspresyjna (człow. zaspokaja swe potrzeby emocjonalne, wyrażania siebie) 

Postać życia społecznego w ujęciu:

- filogenetycznym (jak zmienia się rodzina w poszczególnych epokach)

- ontogenetycznym (wewnętrzna historia rodziny)

Typologia rodzin:

- ze względu na liczbę partnerów w związku małżeńskim

1. monogamiczne

2. poligamiczne

- ze względu na hierarchię prestiżu i władzy

1. patriarchalne

2. matriarchalne

- ze względu na dziedziczenie nazwiska i majątku

1. patrylinearne (po mężu)?

2. matrylinearne (po żonie)

- charakter endo- (małżeństwa pomiędzy partnerami z różnych grup społ.) lub egzogamiczny (małżeństwo w obrębie tej samej grupy)

- miejsce zamieszkania

1. patrylokalne

2. matrylokalne

- wielkość

1. małe (nuklearne)

2. duże (rozszerzone, starsze historycznie)

- przynależność klasową, źródło utrzymania, środowisko zewnętrzne zamieszkania, styl życia rodzinnego (np. partnerski)

Podobne prace

Do góry