Ocena brak

Funkcje religii

Autor /Rufin Dodano /27.04.2012

 

1) funkcja soteriologiczna - religia zawiera przekonanie, że dzięki szczególnej relacji z nadprzyrodzonymi siłami człowiek może uzyskać zbawienie w życiu przyszłym.

2) religia może pełnić również funkcje nieswoiste, często o charakterze instrumentalnym:

- w kategoriach psychologicznych — do motywowania ludzkich zachowań, przezwyciężania lęku przed śmiercią i emocjonalnego łagodzenia cierpień, rozwoju osobowościowego, zaspokajania sensu życia przez czynienie świata bardziej zrozumiałym;

- w kategoriach socjologicznych — do kulturowej i społ. identyfikacji, integrowania społeczności (narodu) lub sankcjonowania społ. norm i instytucji;

- w kategoriach politycznych — do legitymizacji władzy oraz stabilizacji (destabilizacji) porządku politycznego

- w kategoriach etycznych — do fundowania reguł moralnych i etosu, umożliwiającego pokojowe współistnienie ludzi, narodów i kultur

- kulturowo — do motywowania i inspirowania działań w zakresie sztuki, filozofii, nauki.

1. funkcja światopoglądowa – wyraża się w oddziaływaniu doktryny religijnej

2. funkcja normatywna – wychowawcza - dostarcza ludziom szczególnych norm regulujących ich zachowanie przez zakazy i nakazy religijne, wzory postępowania własny system wartości

3. funkcja polityczno-ideologiczna – zawiera wzorce życia społecznego, broni określonych norm społecznych albo je zwalcza

4. funkcja integracyjna – religia to swoiste spoiwo łączące w obrębi e wspólnych obrzędów i norm, może być też funkcja dezintegracyjna

5. funkcja obrzędowo – estetyczna – zaspokaja emocjonalne potrzeby człowieka, wierni pragną zbiorowo manifestować swoją postawę religijną ( przez chrzest, ślub itp.)

6. funkcja kompensacyjna – człowiek oczekuje od religii niwelowania niepokojów i problemów, chce widzieć w niej wytłumaczenie swojego cierpienia

Podobne prace

Do góry