Ocena brak

FUNKCJE MARKETINGU

Autor /jagodka Dodano /28.03.2013

Zbiór czynności, które m. spełnia w stosunku do firmy, otoczenia rynkowe-
go i społeczeństwa. Do najważniejszych f.m. można zaliczyć: 1) f. gromadze-
nia informacji w celu wsparcia procesu decyzyjnego firmy; punktem wyjś-
cia są —> badania marketingowe, na podstawie których tworzy się —> marketin-
gowy system informacyjny dostosowany do charakteru działalności firmy
i wybranej strategii; 2) f. w dziedzinie obrotu towarowego związane z: obsłu-
gą procesów kupna-sprzedaży, przesuwaniem dóbr od producenta do konsu-
menta, analizą dróg przebiegu towarów, instytucjami (pośrednikami) uczest-
niczącymi w tym procesie; 3) f. w dziedzinie zarządzania; kluczowym proble-
mem —> zarządzania marketingowego jest wypracowanie zintegrowanych sys-
temów działania w osiąganiu zarówno celów bieżących, jak i długookresowych;
4) f. społeczne (m. koncentruje się na życzeniach i zachowaniach konsumentów, 

stymuluje określone ich zachowania oraz kreuje nowe potrzeby). Wysoką ran-
gę w m. uzyskały współcześnie różne działania dotyczące współpracy przedsię-
biorstwa z otoczeniem, określane także mianem —> marketingowej orientacji
społecznej.

 

Podobne prace

Do góry