Ocena brak

Funkcje marketingu

Autor /panprofesor Dodano /30.03.2011

Między potencjalnym sprzedawcą a potencjalnym nabywcą istnieje luka:

  1. informacyjna - o pragnieniach i potrzebach nabywcy, o możliwościach, miej-scu i warunkach ich zaspokojenia przez sprzedawcę;

  2. czasowa - odnosząca się do czasu wystąpienia popytu i czasu wytworzeniai dostarczenia produktu;

  3. przestrzenna - między miejscem wytworzenia produktu a miejscem wystę-pującego popytu;

  4. finansowa - między możliwościami sprzedawcy i nabywcy.

Zadaniem marketingu jest wypełnienie istniejącej luki lub jej ograniczenie doniezbędnego minimum. Wyróżnić można dwie grupy funkcji marketingu, poprzezktóre realizowane jest zadanie główne:

  1. funkcje kreujące użyteczność i sposób zaspokojenia potrzeb,

  2. funkcje ułatwiające wymianę i tworzące warunki sprawnej obsługi klientów.

Niektórzy autorzy funkcje marketingu poddają dalszej dywersyfikacji, kierującsię np. potrzebą lepszego ich dostosowania do systemu zarządzania przedsiębior-stwa. Dla przykładu S.A. Washburn wymienia aż 25 funkcji marketingowych8.

Funkcje marketingu praktycznie realizowane są przez wszystkie komórki organi-zacyjne przedsiębiorstwa i muszą być odpowiednio skoordynowane. Dlatego teżskuteczność i efektywność działalności marketingowej ściśle wiąże się z poziomemorganizacji i sprawnością funkcjonowania całego systemu zarządzania. Stąd też ważnąwydaje się konstatacja, że nakłady na marketing mają sens głównie wtedy gdy firmajest dobrze zorganizowana.

Podobne prace

Do góry