Ocena brak

FUNKCJE KONSULARNE A FUNKCJE DYPLOMATYCZNE

Autor /Donald Dodano /23.11.2011

Zadania służby konsularnej różnią się od zadań służby dyplomatycznej. Stąd też różnica w ich sytuacji prawnej. W odróżnieniu od przedstawicieli dyplomatycznych, będących reprezentantami politycznymi swoich rządów, są konsulowie funkcjonariuszami swego państwa, stale przebywającymi w określonym miejscu na terytorium drugiego państwa, za jego zgodą, w celu wykonywania na jego terytorium w określonym okręgu pewnych funkcji administracyjnych związanych z ochroną interesów swego państwa i jego obywateli.

Nieraz jednak w praktyce obie gałęzie służby zagranicznej państwa: dyplomatyczna i konsularna ulegają stopnieniu i są wykonywane przez te same organy lub osoby. Do tego jest jednak wymagana zgoda państwa przyjmującego. Obecnie ukształtowała się powszechna praktyka, że w stolicach państw funkcje konsularne są przeważnie wykonywane przez wydziały konsularne ambasad w miejsce odrębnych placówek konsularnych. Funkcje konsulów określane są przez odnośne dwustronne konwencje bądź przez ustawodawstwo wewnętrzne poszczególnych państw. Działa to również międzynarodowe prawo zwyczajowe oraz Konwencja Wiedeńska o stosunkach konsularnych z 1963r. Funkcje te obejmują:

 • ochronę interesów państwa wysyłającego, jego obywateli i interesów osób prawnych w państwie pobytu

 • popieranie rozwoju stosunków gospodarczych, kulturalnych i naukowych między oboma państwami

 • rozwijanie pomiędzy nimi wszelkimi innymi sposobami przyjaznych stosunków

 • zapoznawanie się wszelkimi prawnie dozwolonymi środkami z warunkami i rozwojem życia gospodarczego, kulturalnego i naukowego w państwie pobytu

 • przesyłanie w tych sprawach sprawozdań swemu rządowi i udzielanie informacji osobom zainteresowanym

 • wydawanie paszportów konsularnych własnym obywatelom zamieszkałym za granicą oraz wiz wjazdowych i tranzytowych cudzoziemcom

 • udzielanie pomocy i opieki swym obywatelom

 • występowanie w charakterze notariusza i urzędnika stanu cywilnego (uwierzytelnianie podpisów i przekładów, udzielanie ślubów, rejestracja urodzeń własnych obywateli itp.)

 • ochronę interesów własnych obywateli odnośnie spadków na terytorium państwa pobytu

 • ochronę interesów małoletnich i ubezwłasnowolnionych, zwłaszcza gdy zachodzi konieczność ustanowienia opieki lub kontroli

 • reprezentowanie w ramach obowiązującego w państwie pobytu ustawodawstwa przed jego sądami i władzami administracyjnymi nieobecnych obywateli własnego państwa w celu zabezpieczenia ich praw i interesów

 • doręczanie pism sądowych i pozasądowych oraz wykonywanie rekwizycji sądowej zgodnie z obowiązującymi porozumieniami międzynarodowymi

 • wykonywanie prawa kontroli i inspekcji w odniesieniu do statków i samolotów swego państwa oraz ich załóg, udzielanie im pomocy, badanie i wizowanie ich dokumentów pokładowych oraz, przy zachowaniu uprawnień państwa przyjmującego, przeprowadzanie dochodzeń dotyczących wypadków, które miały miejsce w czasie podróży, a także rozstrzyganie sporów wszelkiego rodzaju między kapitanem, oficerami i marynarzami

 • wykonywanie wszelkich innych funkcji zleconych placówce konsularnej przez państwo wysyłajace, wykonywaniu których nie sprzeciwia się państwo przyjmujące

Funkcje dyplomatyczne

Do zasadniczych funkcji stałej misji dyplomatycznej jednego państwa w innym państwie należy:

 • reprezentowanie swego państwa w państwie przyjmującym

 • prowadzenie rokowań z rządem państwa przyjmującego

 • ochrona w państwie przyjmującym interesów swego państwa oraz jego obywateli w granicach dozwolonych przez prawo międzynarodowe (misja dyplomatyczna wykonuje nadzór nad działalnością konsulatów, sama też może zajmować się pełnieniem funkcji konsularnych)

 • zapoznanie się przy pomocy wszelkich legalnych sposobów z warunkami panującymi w państwie pobytu i z rozwojem zachodzących w nim wydarzeń oraz informowanie o tym swego państwa

 • popieranie przyjaznych stosunków między państwem reprezentowanym a państwem przyjmującym oraz rozwijanie między nimi stosunków gospodarczych, kulturalnych i naukowych

Podobne prace

Do góry