Ocena brak

Funkcje konstytucji

Autor /Honorat Dodano /13.12.2011

Termin funkcja konstytucji oznacza zespół różnorakich skutków społecznych, jakie stale (w danej społeczności), w odniesieniu do określonej sfery rzeczywistości wywoływane są istnieniem konstytucji. Inny­mi słowy, funkcja konstytucji to nic innego, jak rola, jaką konstytucja może pełnić w rzeczywistości społeczno-politycznej określonego państwa.

Funkcja prawna - możliwość pełnienia przez konstytucję roli aktu prawnego w zakresie stosunków politycznych, społecz­nych i gospodarczych, które są w niej regulowane.

Funkcja integracyjna - służy integracji społeczeństwa, gdyż zwykle stanowi wyraz szerokiego konsen­susu społecznego; jej postanowienia są zazwyczaj rezultatem kompromisu po­między różnymi grupami społecznymi i siłami politycznymi, co znaczy, że ich treść ukształtowana zostaje pod wpływem różnorodnych czynników; z tej wielo­ści konstytucja ma stworzyć - i jest to jedno z jej najważniejszych zadań - zinte­growaną całość. Konstytucja, wypełniając funkcję integracyjną, określa formy udziału obywa­teli w kształtowaniu woli państwa i służy w ten sposób zespoleniu jednostki z państwem. Stwarza również prawne mechanizmy służące rozwiązywaniu kon­fliktów społecznych.

Funkcja organizatorska - wiele postanowień konstytucji określa zasady organizacji i funkcjonowania państwa oraz jego strukturę wewnętrzną. Spełniają one rolę statutu organizacyj­nego państwa. Funkcja ta nabiera coraz większego znaczenia w państwach współ­czesnych w związku z rozszerzaniem się zakresu ich zadań i dyferencjacją orga­nizacyjnych form ich działalności.

Funkcja wychowawcza – jako odzwierciedlenie i upowszechnienie pewnego systemu wartości oraz przekonań społecznych.

Funkcja programowa – określenie kierunku rozwoju państwa i poszczególnych instytucji charakteryzujących ustrój polityczny.

Podobne prace

Do góry