Ocena brak

Funkcje kapitału

Autor /afro Dodano /24.03.2011

* poznawczo - informacyjną (poziom, źródła pochodzenia, struktura finansowania),

* dochodowo - motywacyjną (dochód dla właścicieli firmy i pracowników),

* planistyczno - rozliczeniową (wywiązywanie się ze zobowiązań, kwantyfikacja

ryzyka, cel firmy), •/ kontrolną (efektywność działania firmy).

Kapitał finansujący przedsiębiorstwo może pochodzić z różnych źródeł. Jako źródło pochodzenia kapitału możemy wyróżnić:

1. Finansowanie zewnętrzne, które charakteryzuje się tym, że kapitał przedsiębiorstwopozyskuje z zewnątrz (od innych podmiotów). Finansowanie zewnętrzne możemy podzielićjeszcze na finansowanie:

- własne - gdy środki finansowe dopływają do przedsiębiorstwa poprzez wkłady obcychprzedsiębiorstw i udziały w papierach wartościowych,

obce - gdy kapitał dociera do przedsiębiorstwa poprzez rynek pieniężny i kapitałowy w postaci krótkookresowych kredytów bankowych i długookresowych pożyczek, oraz przez obrót kredytowy i towarowy jako kredyt dostawcy i kredyt odbiorcy, czyli przedpłat. Szczególnymi formami obcego finansowania jest leasing oraz factoring.

2. Źródła wewnętrzne - mające na celu przekształcanie dóbr należących do przedsiębiorstwaw środki finansowe. W finansowaniu wewnętrznym wyróżniamy następujące sposobypozyskiwania środków finansowych są to:

  • przekształcenia majątkowe gdzie zmiany powstają w wyniku finansowania inwestycji,

  • z odpisów amortyzacyjnych (nie będący wydatkiem dla przedsiębiorstwa). Bezpośrednio poprzez amortyzację firma nie otrzymuje dodatkowych funduszy w postaci środków finansowych. Jednak poprzez przekształcenia w strukturze majątkowej i zmniejszenia obciążeń wyniku finansowego stwarza ona możliwość finansowania działalności przedsiębiorstwa. Przy szacowaniu wyniku finansowego należy przesądzić czy przedsiębiorstwo będzie dążyło do możliwie najszybszego zamortyzowania nakładów poniesionych na majątek trwały, uświadamiając sobie jednocześnie osiąganie niższego zysku w początkowych okresach, czy będzie preferowało wcześniejsze wykazywanie wyższych zysków przy rozłożeniu amortyzacji na dłuższy okres. Jeżeli przyjmuje jak najszybsze wycofanie zainwestowanych w przedsiębiorstwo kapitałów, to na czoło wysuwa się maksymalizacja nadwyżki finansowej osiąganej przez przedsiębiorstwo w możliwie najkrótszym czasie. Przy tym założeniu korzystniejsze jest jak najszybsze zamortyzowanie majątku trwałego. Szybsza amortyzacja majątku trwałego, powodująca w początkowych okresach wyższe koszty uzyskania przychodów, wpływa wprawdzie na obniżenie zysku będącego elementem nadwyżki finansowej, ale jednocześnie od niższego zysku brutto płaci się podatek. W późniejszych okresach po pełnym zamortyzowaniu środków trwałych nastąpią niższe koszty i wyższy zysk brutto tym samym konieczne będzie płacenie wyższego podatku, ale zgodnie z zasadą mniejszej wartości aktualnej przyszłych płatności realny ciężar podatku będzie mniejszy. Aby skalkulować amortyzację dla potrzeb źródeł finansowania potrzebujemy wartości początkowej środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, musimy znać oczekiwany okres ekonomicznego życia środka, jego wartość likwidacyjną oraz musi być znana metoda amortyzacji. Wartością rezydualną (likwidacyjną) nazywamy różnicę pomiędzy kosztem początkowym środka trwałego, a jego wartością oczekiwaną w momencie sprzedaży lub likwidacji musi być odpisywana w koszty jako amortyzacja przez cały okres ekonomicznego życia.

  • zmniejszenia majątku i sprzedaż zbędnych jego składników. Składniki majątku trwałego, przy zbyt dużym nagromadzeniu mogą stanowić dodatkowe obciążenie dla przedsiębiorstwa, dlatego często przedsiębiorstwa decydują się na zbycie takich składników majątku, upatrując jednocześnie w tym możliwość finansowania własnej działalności w wyniku pozyskania środków pieniężnych w procesie sprzedaży środka trwałego. Jednocześnie wielkość i struktura majątku trwałego charakteryzują przedsiębiorstwo w aspekcie ekonomicznym, dając podstawę do bieżącej działalności i przyszłościowego rozwoju. Tym samym bardzo ważne jest ustalenie optymalnej struktury majątku trwałego i obrotowego przez przedsiębiorstwo, w celu pozyskania odpowiednich środków na finansowanie niedoborów w poszczególnych pozycjach majątku. Przedsiębiorstwa często w wyniku procesów rozwojowych zamieniają własne składniki majątku trwałego, które w pewnym stopniu są już zużyte aczkolwiek nadają się do dalszej eksploatacji, na nowe poprzez wprowadzanie nowych linii technologicznych, nowych urządzeń i maszyn. Jednocześnie poprzez wprowadzanie takich innowacji przedsiębiorstwa te obniżają koszty swojej działalności operacyjnej. Zazwyczaj przedsiębiorstwa nie są w stanie pokryć kosztów wprowadzenia nowych urządzeń i technologii tym niemniej sprzedaż starego wyposażenia może obniżyć zobowiązania przedsiębiorstwa wobec zakupu nowego majątku trwałego.

Podobne prace

Do góry