Ocena brak

Funkcje i zadania rodziny

Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011

1.Cele, do których zmierza życie i działalność rodziny, oraz zadania, które ona pełni, zaspokajając potrzeby jej członków i całego społ. (F. Adamski)

2.Podstawowe funkcje: biologiczno-opiekuńcza, kulturalno-towarzyska, ekonomiczna i wychowawcza (S. Kawula)

3.Każda rodzina pełni je na różnym poziomie i w różnym zakresie (współczesna rodzina – utrudnienia, a i tak nadal musi je pełnić)

4.Opieka – zaspokajanie potrzeb, dóbr materialnych i duchowych

5.Główne zainteresowania PS – funkcja opiekuńczo-wychowawcza:

- Sfera materialna i zdrowotna: zapewnienie warunków niezbędnych do rozwoju fizycznego (żywienie, higiena, mieszkanie, wypoczynek)

- Sfera psychiczna i emocjonalna: uczenie kultury wyrażania uczuć, rozumienia innych, współdziałania

- Sfera rozwoju intelektualnego: stwarzanie sytuacji wzbogacających wiedzę, warunki do nauki, rozwijanie zainteresowań, motywacji do nauki

- Sfera dziedzictwa kulturowego: świat wartości, normy współżycia społ., postawy patriotyczne

- Sfera wdrażania do pracy: poczucie odpowiedzialności, działania w zespołach

- Sfera przygotowania do samodzielnego życia w rodzinie i społ.

Podobne prace

Do góry