Ocena brak

Funkcje i kompetencje Rady Ministrów

Autor /Maksym Dodano /23.12.2011

Funkcja:

Rządzenia- prowadzenie polityki wewnętrznej i zagranicznej państwa,

Kierowania kontrolowanie prac organów administracji państwowej,

Administrowania- ochrona interesów skarbu państwa zapewnienie bezpieczeństwa,

Wykonawcza- polega na zapewnieniu wykonania stanowionych ustaw przez parlament ustaw.

Kompetencje:

1) na podstawie ustaw i celem ich wykonania wydaje rozporządzenia. Będąc organem kolegialnym wyraża się także poprzez stanowione uchwały które wprowadzają obowiązki w stosunku do jednostek podlegających rządowi.

2) posiada prawo inicjatywy ustawodawczej w zakresie ustawy budżetowej, ustawy o prowizorium budżetowym, zmiany ustawy budżetowej, ustawy o zaciąganiu długu publicznego oraz ustawy o udzieleniu gwarancji finansowych przez państwo

3) kontroluje o koordynuje prace wszystkich organów administracji rządowej, może uchylać rozporządzenia lub zarządzenia RM kieruje działalnością wojewodów i określa zasady realizowania przez nich powierzonych zadań i kompetencji, sprawuje nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego

4) realizując f. wykonawczą RM jest obowiązana w ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego przedłożyć sejmowi sprawozdanie z wykonywania ustawy budżetowej wraz z informacją o stanie zadłużenia państwa.

Podobne prace

Do góry