Ocena brak

Funkcje (funkcja ochronna) prawa o postępowaniu sądowoadministracyjnym

Autor /luck25 Dodano /09.08.2011

Określenie funkcji prawa według teorii prawa:

a) Funkcje podstawowe - do których zalicza się funkcje prawa rozumiane jako „następstwa działania prawa rozpatrywane z punktu widzenia realizacji funkcji państwa określonych ze względu na jego stosunek do klas społecznych i społeczeństwa jako całość.

b) funkcje pochodne - rozumiane jako podstawowe kierunki działania prawa służące realizacji funkcji podstawowych

c) funkcje techn.. rozumiane jako środki za pomocą których są realizowane funkcje podstawowe i funkcje pochodne.

Na niższym szczeblu abstrakcji wyróżnia się 3 funkcje prawa:

- funkcja ochronna, polega na zagwarantowaniu przestrzegania prawa przez zastosowanie środków przymusu. Przejawia się ona również w ochronie określonych wartości przez: ochronę interesów ogólnospołecznych, ochronę interesów indywidualnych, zapewnienie dodatkowych uprawnień stronie słabszej, i nałożenie na określone organy obowiązku zabezpieczenia tych uprawnień,

- funkcja organizacyjna, polega na tworzeniu pewnych form życia zbiorowego i określeniu ich struktury, na zarządzaniu i organizacji różnych dziedzin życia społecznego, przez co przyczynia się do zapewnienia ładu i porządku w społeczeństwie. Funkcja organizacyjna polega również na zapewnieniu właściwego i sprawnego, a więc skutecznego działania różnych instytucji oraz jednostek (osób fizycznych) w zakresie wykonywania przez nie zadań,

- funkcja wychowawcza.- polega na kształtowaniu pozytywnych postaw wobec prawa i to zarówno wobec prawa traktowanego jako wartość samoistna sama w sobie (ład społeczny, legalność, praworządność) jak i wobec poszczególnych norm prawnych, wyznaczających określone postępowanie i stanowiących wyraz preferencji i ochrony takich wartości jak wolność, godność osobista, trwałość rodziny, zdrowie.

Podobne prace

Do góry