Ocena brak

Funkcje elit politycznych

Autor /Ted Dodano /15.07.2011

Kreacyjna;

kreowanie celów grupowych, motywowanie i inspirowanie działań zbiorowych.

Zarządzania;

wyrażana w procesie koordynowania przedsięwzięć politycznych, organizowania działań, ich planowania oraz kontroli stopnia realizacji. Wypracowywanie długofalowych założeń dotyczących strategii politycznej obejmuje zarówno określenie zadań, celów politycznych, zestawień korzyści i kosztów społecznych, jak i główne instrumenty oraz mechanizmy ich realizacji

Kontrolna;

wyrażana w kompetencjach parlamentu względem egzekutywy rządowej. Należy to rozumieć jako nadzór zarówno nad działaniem elit, jak i nad formą ich doboru (proces wyborczy).

Koordynacyjna;

polega na harmonizowaniu działań różnych form i szczebli reprezentacji określonych grup społecznych. Związana jest z wypracowywaniem mechanizmów komunikacji, zarówno wewnątrz elit politycznych, pomiędzy elitami, a także pomiędzy elitami i resztą społeczeństwa.

Dodatkowo można tu wspomnieć o kilku uniwersalnych dla elit (także politycznych) funkcjach:

Socjalizacyjna

to formy oddziaływania na świadomość polityczną społeczeństwa np.  przez edukację polityczną, propagandę, agitację, przemowy polityków, apele, dyskusje w mediach itp.

Aksjologiczna

w ramach tej funkcji realizowane są funkcje ideotwórcze. Kształtują one nowe idee, wizje ładu i porządku społecznego, wartości i cele polityczne oraz programy rozwoju.

Stabilizacyjna

to wpływ elit na tempo, kierunek, zakres i głębokość zmian społecznych. Tym sposobem wpływają na relacje pomiędzy poszczególnymi podmiotami społecznymi, kształtując charakter ich wzajemnych stosunków. Odpowiadają również za rozwiązywanie konfliktów społecznych zapobiegając destabilizacji.

Regulacyjna

wyraża się w  kompetencjach decyzyjnych i dystrybucyjnych. Elity polityczne zawsze są głównymi animatorami, kreatorami i reżyserami procesów decyzyjnych

Dystrybucyjna

czyli podejmowanie decyzji o sposobach, zasadach i sferach alokacji materialnych i niematerialnych dóbr społecznych.

1. Elity kompradorskie (akceptują i tradycję, i nowoczesność, ale dla różnych grup społecznych)

2. Elity liberalne (kompromis między nowoczesnością i tradycją)

Podobne prace

Do góry