Ocena brak

FUNKCJE EKONOMII

Autor /Paige Dodano /15.04.2011

 

Dostarczając wiedzy o otaczających nas zjawiskach i procesach i wskazując drogi rozwiązywania zaistniałych problemów, ekonomia pełni szereg funkcji.

Przede wszystkim, jak każda nauka, ekonomia pełni funkcję poznawczą. Dostarcza wiedzy o współzależnościach zachodzących w procesie gospodarowania, ich przyczynach i skutkach. Odsłania przy tym mechanizmy rozwiązywania wielu problemów społecznych, przybliża zjawiska dotyczące każdego indywidualnie i wszystkich

Celem ekonomii jest uzyskanie prawdziwej wiedzy, czyli wiedzy zgodnej z rzeczywistością, która znajduje również zastosowanie praktyczne. Pojawia się zatem funkcja aplikacyjna. Polega ona na dostarczaniu wskazówek przydatnych w praktycznych działaniach i formach aktywności gospodarczej. Ułatwia to podejmowanie decyzji a zatem oddziałuje na przebieg procesów gospodarczych.

Nie wszystkie jednak wskazówki są w rzeczywistości gospodarczej wykorzystywane. Pomimo to nie można niedoceniać funkcji prognozowania, jaką spełnia ekonomia. Na podstawie prowadzonych analiz i obserwacji ekonomiści wyciągają wnioski w celu formułowania hipotez dotyczących przyszłych warunków gospodarowania, trendów i stanów w gospodarce. Umożliwia to przeciwdziałanie niektórym poważnym problemom lub łagodzenie przyszłych skutków obecnej aktywności.

Oczywiście z funkcją aplikacyjną ściśle związana jest również funkcja prakseologiczna. Polega ona na świadomym wykorzystywaniu poznanych przez ekonomię prawidłowości dla „sterowania„ rzeczywistością gospodarczą. W skali globalnej funkcja ta przejawia się poprzez oddziaływanie teorii ekonomicznych na politykę gospodarczą rządu.

Na treść wyżej opisanych funkcji ekonomii wpływ wywierają dwa odmienne w podejściu do problematyki gospodarczej stanowiska – normatywne i pozytywne.

Podobne prace

Do góry