Ocena brak

FUNKCJE DYSTRYBUCJI

Autor /jagodka Dodano /28.03.2013

Zbiór czynności, których wykonywanie umożliwia efektywne rozmieszczenie
produktów na rynku i zaoferowanie ich finalnym nabywcom. F. d. można
podzielić na dwie grupy. Pierwsza z nich obejmuje f. koordynacyjne, które
zmierzają do zrównoważenia podaży z popytem na dany produkt pod względem
ilościowym, asortymentowym, czasowym i przestrzennym. W ich skład wchodzą
czynności związane z uzgadnianiem i nawiązywaniem transakcji wymiany.
Zalicza się do nich zbieranie i przekazywanie informacji rynkowych, po-
szukiwanie i składanie ofert, nawiązywanie kontaktów handlowych, negoc-
jowanie i zawieranie umów, przenoszenie prawa własności. Drugą grupę tworzą
f. organizacyjne. Obejmują one czynności związane z realizacją zawartych
—> umów kupna-sprzedaży, a więc fizycznym przepływem produktów ze sfery 

wytwarzania do miejsc konsumpcji. Do czynności tych zalicza się magazynowa-
nie, sortowanie, kompletowanie, transport i sprzedaż produktów pośrednikom
oraz finalnym nabywcom.

 

Podobne prace

Do góry