Ocena brak

Funkcja ustrojodawcza Sejmu i Senatu

Autor /Alan Dodano /30.11.2011

Tradycyjna klasyfikacja funkcji parlamentu opiera się na rozróżnianiu funkcji ustawodawczej i f. kontrolnej.

O ile podmiotami f .ustawodawczej są zarówno Sejm ja i Senat, to f. kontrolna została powiązana tylko z Sejmem.

W ramach f. ustawodawczej wyróżnić możemy tzw. f. ustrojodawczą- a więc stanowienie norm konstytucyjnych oraz f. ustawodawczą polegającą na stanowieniu ustaw zwykłych.

W Polsce obie te f. skupione są w rękach parlamentu, choć wykonywane są w różnej procedurze. Tylko wyjątkowo wykonywanie f. ustrojodawczej rozumiane jako wprowadzenie poprawek do obowiązującej Konstytucji, może dodatkowo wymagać formy referendum

Ustawa jest aktem parlamentu- stwierdzenie to ozn., że w jej dochodzeniu do skutku musza zawsze brać udział obie Izby Parlamentu.

Dochodzenie do skutku ustawy jest procesem o szczególnej procedurze zw. trybem ustawodawczym, - jest to całokształt parlamentarnych i pozaparlamentarnych etapów dochodzenia ustawy do skutku. Wyróżnić tu należy:

Inicjatywę ustawodawcza

Rozpatrzenie projektu ustawy prze sejm i ewentualnie jej uchwalenie

Rozpatrzenie ustawy przez Senat i ewentualnie uchwalenie poprawek, uchwalenie odrzucenia ustawy w całosci lub tez uchwalenie bez poprawek

Rozpatrzenie przez Sejm uchwały Senatu

Podpisanie ustawy przez Prezydenta

Ogłoszenie ustawy w Dz. Ustaw

Podobne prace

Do góry