Ocena brak

Funkcja ustrojodawcza parlamentu

Autor /Kosma Dodano /23.12.2011

Funkcja ustrojodawcza może być realizowana w różnych formach. Może dotyczyć uchwalenia nowej konstytucji, dokonywania rewizji konstytucji lub wprowadzenia nowelizacji. Z inicjatywą zmiany ustawy zasadniczej może wystąpić co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów, senat lub prezydent RP. Może to nastąpić w drodze ustawy uchwalonej w jednakowym brzmieniu przez sejm i następnie w terminie nie dłuższym niż 60 dni przez senat.

Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie konstytucji może odbyć się nie wcześniej niż 30 dnia od dnia przełożenia sejmowi projektu. Ustawa o zmianie konstytucji ma być uchwalona przez sejm większością głosów co najmniej 2/3 w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, oraz przez senat bezwzględną liczba głosów przy quorum wynoszącym również połowę większości głosów. Konstytucja daje szczególną ochronę przepisów zawartych w rozdziale I, II, III uchwalenie przez sejm ustawy zmieniającej przepisy tych rozdziałów może odbyć się nie wcześniej niż 60 dnia od dnia po 1-ym odczytaniu projektu tej ustawy. Podmioty w którym przysługuje prawo inicjatywy zmiany konstytucji mogą zażądać w terminie 45 dni od dnia uchwalenia ustawy przez senat przeprowadzenia referendum zatwierdzającego.

Zmiana konstytucji zostaje przyjęta jeżeli opowie się za nią większość głosujących. Po uchwaleniu ustawy o zmianie konstytucji marszałek sejmu przedstawia prezydentowi RP ustawę do podpisu. Prezydent nie ma możliwości zastosowania weta i obowiązany jest w terminie do 21 dni podpisać ustawę i zarządzić jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw RP.

Podobne prace

Do góry