Ocena brak

Funkcja Sejmu w kierowaniu polityką wewnętrzną i zagraniczną państwa

Autor /Alan Dodano /30.11.2011

I. Sejm ma wpływ na powoływania i dymisje rządu oraz poszczególnych jej członków. Ma możliwość wglądu w działania rządu i administracji. Musi dokonywać samodzielnego ustalenia stanu faktycznego funkcjonowania rządu, ministrów i podległych im podmiotów.

II. Sejm ma też prawo żądania obecności ministrów i innych przedstawicieli administracji państwowej na posiedzeniach Sejmu lub komisji. Ustaleniu faktów towarzyszy dokonywanie ocen i formułowanie różnego rodzaju sugestii, do których adresaci powinni się ustosunkować (prawo żądania wysłuchania).Jednak nawet jeżeli owe sugestie mogą wywoływać poważny wpływ na kierunek prac rządowych, to nie mają one prawnie wiążącego charakteru. (Rolą parlamentu nie jest podejmowanie konkretnych decyzji wykonawczych.

III. Sejm ma uprawnienia związane z wprowadzeniem bądź utrzymywaniem stanów nadzwyczajnych:

 • Wydaje postanowienia o stanie wojny (może je również wydać Prezydent RP).

 • Decyduje o zawarciu pokoju

 • może uchylić rozporządzenie Prezydenta o stanie wyjątkowym

 • konieczna jest zgoda Sejmu na wydłużenie stanu wyjątkowego i stanu klęski żywiołowej ponad konstytucyjnie wyznaczone maksimum.

Kompetencje kreacyjne dotyczą prawie wszystkich organów konstytucyjnych państwa.

Odnoszą się do:

 1. Prezydenta – w połączeniu z Senatem może uznać trwałą niezdolność Prezydenta do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia lub może postawić go przed Trybunałem Stanu.

 2. Rady Ministrów – powoływana jest przez akceptację większości sejmowej. Sejm może też wyrazić wotum nieufności całej RM ( w formie konstruktywnej) co rodzi obowiązek dymisji rządu

 3. Ministrów – przy wyrażeniu wotum nieufności co do konkretnego ministra – rodzi to obowiązek dymisji.

 4. Trybunału Stanu – wszystkich członków wybiera sejm

 5. Trybunału Stanu – wszyscy członkowie oprócz przewodniczącego są wybierani przez Sejm. Przewodniczącym jest z urzędu Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego.

 6. NIK – wybiera Prezesa za zgodą Senatu.

 7. Rzecznika Praw Obywatelskich – wybierany przez Sejm za zgodą Senatu

 8. KRRiT – 4 członków z 9 powołuje Sejm

 9. NBP – Sejm powołuje Prezesa z 1/3 składu Rady Polityki Pieniężnej

 10. Krajowa Rada Sądownictwa – Sejm powołuje jej 4 członków

IV. Sejm może udzielić Radzie Ministrów wotum zaufania..

V. Sejm podejmuje uchwałę o pociągnięcie członka RM do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu.

VI. Sejm ma możliwość wglądu w działaniu rządu i administracji.

Kierowanie dziedziną stosunków z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi należy do Rady Ministrów.

Prezydent również posiada pewne kompetencje w tej dziedzinie, jednak nie podejmuje decyzji i działań bez uzgodnienia tego z Premierem bądź Ministerstwem Spraw Zagranicznych.

Ważną rolę w procesie powoływania i odwoływania pełnomocnych przedstawicieli RP w innych państwach i organizacjach międzynarodowych, odgrywa Sejmowa Komisja Spraw Zagranicznych.

Podobne prace

Do góry