Ocena brak

FUNKCJA PLANOWANIA

Autor /alpinista Dodano /24.03.2011

Polega na przewidywaniu przyszłego układu warunków i środków działania i na formułowaniu celów działania dostosowanych do tego układu. Drugie zadanie to decydowanie o kierunkach działalności organizacji, określenie strategii i programów, w celu zapewnienia osiągnięcia celów.

Cechy dobrego planu:

  • celowość - zapewnienie sprawnej realizacji postawionego celu,

  • realność - plan powinien opierać się na dokładnym rozpoznaniu obiektywnych uwarunkowań funkcjonowania organizacji,

  • konkretność - cele zawarte w planie powinny być określone w sposób ścisły i możliwie wymierny,

  • terminowość - plan powinien wyraźnie określać termin zakończenia planowanych działań, gdyż ma to mobilizujące znaczenie dla wykonawców tych działań,

  • kompletność - cecha te uzupełniając cechę realności podkreśla konieczność objęcia planem wszystkich działań niezbędnych dla realizacji określonego celu,

  • hierarchizacja zadań - plan składa się z określonej liczby zadań o różnej skali trudności i ważności - to wymaga uwzględnienia w planie,

  • elastyczność - elastyczny plan to taki, który pozwala na realizację celu także w zmienionych warunkach poprzez uwzględnienie w nim możliwości różnych wariantów rozwiązań,

  • perspektywiczność - oznacza konieczność korelacji dotyczących różnych okresów; plany krótkookresowe powinny być częścią planów długookresowych.

Proces planowania obejmuje dwa podstawowe etapy:

  • określenie celu i działań niezbędnych dla jego realizacji,

  • określenie kolejności realizacji zaplanowanych zadań.

CEL - antycypowany, przyszły stan jakichś rzeczy pod pewnymi względami cenny i przez to wyznaczający kierunek i strukturę działania.

Cel główny - pod pewnymi względami na tyle cenny, że ta cenność staje się motywem działania - dla właściciela, menedżera, kierownika.

Cel pośredni - środek będący środkiem do realizacji celu głównego (cele produkcyjne, techniczno-technologiczne, ekonomiczno-finansowe, marketingowe, kadrowe).

Cel uboczny - towarzyszy realizacji celu głównego, nie jest przyczyną uruchomienia działania, nie jest też celem pośrednim (przy fabryce samochodów wytwarzane są elementy innych maszyn); cele uboczne wpływają na wartość ekonomiczną, ale nie na cel główny.

Zadanie - cel formułowany zewnętrznie akceptowany jako własny.

Podobne prace

Do góry