Ocena brak

Funkcja Motywowania

Autor /Alana Dodano /03.05.2011

 

Motywowanie -oddziaływanie jest funkcją która ma powodować u zatrudnionych pracowników twórcze angażowanie w realizację misji-celów organizacji. Twórczość pracownika objawia się nie tylko rzetelnym wykonywaniem przydzielonych zadań ale także na poszukiwaniu wszelkiego rodzaju ulepszeń w działalności organizacji (podnoszenie jakości pracy i produktów, obniżka kosztów, wzrost wydajności itp.)

Istnieje w teorii organizacji wiele poglądów i teorii. Do starszych należy:

 • Model stosunków współdziałania (E. Mayo),

 • Model zasobów ludzkich ( teoria X- ludzie nie lubią pracować, teoria Y-praca jest przyjemnością, ludzie chcą pracować).

Współczesne poglądy na motywacje

 1. Teoria potrzeb. Człowiek w pracy ma motywacje jeśli jeszcze nie osiągnął swoich potrzeb ( A. Masłow)

 2. Teoria sprawiedliwości. Zakłada że motywem do pracy jest sprawiedliwe przez przełożonych płacenie, nagradzanie a nawet karanie zależnie od włożonego wysiłku w pracy (intelektualnego i fizycznego).

 3. Teoria oczekiwań. Ludzie motywują się wewnętrznie a to wpływa na ich zachowanie na podstawie oczekiwań , że ich wysiłek w pracy doprowadzi do pożądanego wyniku-korzyści.

 4. Teoria wzmocnienia. Istnieje skłonność u pracowników do powtarzania zachowań przynoszących pozytywne skutki zaś unikania zachowań w pracy przynoszących skutki negatywne.

 5. Teoria wyznaczania celów. Pracownik ma motywacje jeśli ma wyznaczony cel który został przez niego zaakceptowany (chęci i możliwości praktyczne jego osiągnięcia).

Współcześnie funkcja motywacji ma wywoływać u pracowników przyjemność wręcz radość uczestniczenia w zespołowej pracy prowadzącej do osiągania wyznaczonych celów. Kierujący zespołami ludzkimi poprzez odpowiednio skonstruowane w procesie planowania bodźce mogą wywoływać zachowania skłaniające pracowników do realizacji celów organizacji. Najprościej można podzielić bodźce na materialne i niematerialne.

Do bodźców materialnych zlicza się

 • płace (system płac i wszystkie z tego wynikające „pochodne” wyrażone w postaci gotówki),

 • zajmowane stanowisko w hierarchii organizacyjnej,

 • przywileje wynikające z miejsca pracy.

Do bodźców niematerialnych zalicza się bardzo wiele różnych czynników o nieuchwytnym sposobie ich wyrażenia (są prawie niemierzalne) np.:

 • styl kierowania organizacją,

 • panujące stosunki międzyludzkie,

 • poziom zorganizowania miejsca pracy,

 • zdolność do wykonywania danej pracy,

 • metoda oceny pracownika stosowana w organizacji,

 

Funkcja motywacji realizowana jest jako proces oddziaływania bodźcami na potrzeby i pragnienia pracowników aby wywoływać u nich zadowolenie podczas realizacji celów organizacji.

Pracownik poza solidną zapłatą za pracę powinien nie tylko móc zaspokoić określone potrzeby materialne i kulturalne ale także, odczuwać satysfakcje i zadowolenie z pracy zespołowej. Ten rodzaj motywowania wywołany jest poprzez sposób bycia i styl zarządzania naczelnego menadżera i pozostałą kadrę kierowniczą.

Podobne prace

Do góry