Ocena brak

Funkcja kreacyjna Sejmu RP

Autor /Alan Dodano /30.11.2011

Parlamentowi przysługuje też tzw. funkcja kreacyjna choć nie wspomniano o niej w art. 95 Konstytucji

Polega ona na bezpośrednim powoływaniu i odwoływaniu innych organów konstytucyjnych państwa oraz osób wchodzących w skład tych organów zwłaszcza na egzekwowaniu ich odpowiedzialności.

Jeżeli chodzi o rząd i ministrów, jest to w ścisły sposób powiązane z wykonywaniem funkcji kontrolnej, stanowiąc jej podsumowanie, kompetencje kreacyjne sięgają dalej, odnosząc się do prawie wszystkich organów konstytucyjnych państwa.

Funkcja kreacyjna Sejmu:

1/ w przypadku Prezydenta-prawo jego kreowania należy bezpośrednio do Narodu, natomiast izby działając jako Zgromadzenie Narodowe, mogą uznać trwała niezdolność Prezydenta do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia lub też postawić go w stan oskarżenia przez trybunałem Stanu.

2/ RM- jest powoływana w skomplikowanej procedurze przy współdziałaniu Prezydenta i większości sejmowej

3/ Ministrów ( i innych członków RM)- Sejm może wyrazić wotum nieufności, co rodzi obowiązek dymisji

4/ Trybunał Konstytucyjny- wszyscy jego członkowie są wybierani przez Sejm

5/ Trybunał Stanu- wszyscy jego członkowie są wybierani przez Sejm z wyjątkiem przewodniczącego, którym jest z urzędu Prezes Sadu Najwyższego.

6/ NIK (prezes) , RPO- wybierani przez Sejm, za zgoda Senatu

7/ KRR i TV- sejm powołuje 4 członków z 9-cuiu (Senat 2, Prezydent 3)

8/Prezes NBP-powołuje przez Sejm

9/ Krajowa Rady Sądownictwa- sejm 4 członków, Senat –2 członków

Podobne prace

Do góry