Ocena brak

Funkcja kreacyjna Sejmu i Senatu

Autor /Maksym Dodano /23.12.2011

Funkcja kreacyjna- to powołanie lun odwołanie określonych organów państwowych, bądź też wpływu na częściowy skład osobowy.

Uprawnienia kreacyjne mogą być wykonywane:

1) samodzielnie przez sejm: należy zaliczyć:

a) wybór 2 zastępców przewodniczącego i 16 członków Trybunału Stanu. Wyboru dokonuje się na wniosek Marszałka Sejmu albo co najmniej 35 posłów, bezwzględną większością głosów.

b) wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego sędziowie wybierani są indywidualnie przez Sejm na 9 lat, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby posłów.

c) wybór 11 członków Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej- Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. 2 członków zgłasza Krajowa Rada Sądownictwa a pozostałych 9 Marszałek Sejmu lub co najmniej 35 posłów. Wybór następuje bezwzględną większością głosów. Kadencja kolegium trwa 7 lat.

d) wybór prezesa Rady Ministrów oraz proponowanych przez niego członków Rady Ministrów. Wybór następuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby posłów.

e) wybór nowego Prezesa Rady Ministrów następuje to większością ustawowej liczby posłów na wniosek zgłoszony przez co najmniej 46 posłów i wskazujący imiennie kandydata na Prezesa Rady Ministrów.

2) przez Sejm za zgodą Senatu należy:

a) powoływanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich Rzecznika Praw Dziecka, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Wnioski może zgłaszać Marszałek Sejmu lub grupa co najmniej 35 posłów, wybór następuje bezwzględną większością głosów

b) powołanie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej- Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Wybór następuje większością 3/5 głosów.

3) przez Sejm na wniosek prezydenta: Kompetencje kreacyjne Sejmu sprawowane są na wniosek Prezydenta RP, sprowadzają się do powołania Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Powołanie następuje bezwzględną większością głosów.

4) odrębnie przez Sejm i Senat poprzez wybór części składu osobowego następujących organów:

a) krajowej rady Sądownictwa

b) Rady Polityki Pieniężnej

c) Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Zgodnie z procedurą stosowaną przez Sejm przy wyborze oraz powoływania organów państwowych złożone wnioski wymagają uzasadnienia, danych o kandydatach. Wnioski składa się Marszałkowi Sejmu w terminie: 30 dni przed upływem kadencji, 21 dni od dnia odwołania lub wygaśnięcia mandatu, ustalonym przez Marszałka Sejmu w 1-m dniu posiedzenia, , ustalonym przez Marszałka Sejmu w przypadku wyboru organu po raz pierwszy. Przedłożone wnioski osobowe Marszałek Sejmu kieruje do właściwej komisji sejmowej w celu zaopiniowania. Senat w terminie miesiąca wyraża zgodę na powołanie przez Sejm już wcześniej wymienionych organów.

Senat wybiera i odwołuje 2 senatorów do składu KRS, 2 członków KRR i T i 3 członków RP. Uchwały w tych sprawach podejmuje większością bezwzględną głosów. W senacie głosowanie w sprawach personalnych jest tajne i odbywa się przy użyciu opieczętowanych kart.

Podobne prace

Do góry