Ocena brak

Funkcja kontrolowania

Autor /Alana Dodano /03.05.2011

 

Kontrolne działania w przeszłości i obecnie wykonywano aby:

  • graniczyć w procesie produkcji pojawianie się wyrobów złej jakości,

  • porównać zadnia planowe z rzeczywiście osiągniętymi wynikami,

  • pomierzyć sprawność organizacyjną i ekonomiczną firmy i odnieść ją do wzorców (wydajności, rentowności, szybkości obiegu zapasu, gotówki, itp.),

  • uniknąć na przyszłość niepowodzenia w działaniu.

  • nie wydawać pieniędzy, ponosić kosztów na działania zbędne.

Niepewność, złożoność, ryzyko oraz potrzeba niezawodnego działania organizacji sprawia, że menedżerowie i kierownicy niższych szczebli chcą wiedzieć, czy to co w danym momencie zrealizowali przybliża ich do wyznaczonych wcześniej w planie celów.

Kontrola kierownicza jest procesem, który pozwala odkryć i usunąć różnice powstałe pomiędzy planowanymi a uzyskanymi w rzeczywistości wynikami.

 

Kontrolowanie jest działalnością, która nie przynosi bezpośrednio wartości dodanej dla klienta a zaangażowanie w realizacje jej procesu, powoduje wzrost kosztów działalności firmy. Szczególnie się to uwidacznia gdy funkcja kontrolna jest nadmiernie rozbudowana. Prowadzenie kontroli nie tylko powoduje wzrost kosztów wynikający z jej realizacji ale „przeszkadza” „hamuje” płynność przebiegu realizowanych procesów. Zmniejsza wydajność i produktywność. Współcześnie występuje dążność do ograniczenia kontroli jako odrębnego procesu wykonywanego na zasadzie sprzężenia zwrotnego (ponowne prześledzenie przez wykonawcę realizowanego procesu). Wymagania idą w kierunku sprawnego (dokładnego) wykonywania każdej czynności i procesu bez konieczności kontrolowania. Dzięki teleinformatyce istnieją możliwości bieżącego (w czasie rzeczywistym) obserwowania poprawności bardzo wielu działań w firmie. Dzięki temu zakres funkcji kontrolnej zostaje coraz bardziej ograniczony. Inteligentne systemy informatyczne same wskazują zaistniałe odchylenia i wskazują nie tylko przyczyny tych odchyleń od zadanych wzorców ale także niekiedy sposoby ich usunięcia. Ograniczanie funkcji kontrolnej spowodowane zostało przez nowoczesne podejście do zarządzania tzw. TQM ( totalnym – kompleksowym zarządzaniem jakością KZJ) i wprowadzeniem teleinformatyki.

Podobne prace

Do góry