Ocena brak

Funkcja kontrolna Trybunału Obrachunkowego

Autor /Kazik Dodano /21.07.2011

  1. kontroluje rachunki wszystkich dochodów i wydatków Wspólnoty

  2. kontroluje także rachunki dochodów i wydatków wszystkich organów utworzonych przez Wspólnotę, w zakresie, w jakim akt założycielski nie wyklucza takiej kontroli

  3. pomaga PE i Radzie w wykonywaniu ich funkcji kontrolnych w zakresie wykonania budżetu

  4. przedkłada PE i Radzie poświadczenie wiarygodności rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw

  5. kontroluje legalność i prawidłowość dochodów i wydatków oraz upewnia się co do należytego zarządzania finansami. Czyniąc to sygnalizuje wszelkie nieprawidłowości. Kontrolę dochodów przeprowadza na podstawie założeń dochodowych i płatności przekazanych Wspólnocie. Kontrolę wydatków przeprowadza na podstawie podjętych zobowiązań i dokonanych wypłat

  • kontrole dotyczą dokumentów, a w razie potrzeby przeprowadzane są na miejscu w innych instytucjach Wspólnoty, w pomieszczeniach każdego organu zarządzającego dochodami i wydatkami w imieniu Wspólnoty jak i w państwach członkowskich, w tym w pomieszczeniach każdej os. fizycznej lub prawnej otrzymującej płatności z budżetu

  • kontrolę w państwach członkowskich przeprowadza się w powiązaniu z krajowymi instytucjami kontrolnymi lub, jeśli nie mają one niezbędnych uprawnień, z właściwymi służbami krajowymi. TO i krajowe instytucje kontrolne p. członkowskich współpracują na zasadzie wzajemnego zaufania, zachowując swoją niezależność. Instytucje te lub służby zawiadamiają TO czy będą uczestniczyć w tej kontroli.

  • Inne instytucje Wspólnoty, organy zarządzające wydatkami lub dochodami w imieniu Wspólnoty, os. fizyczne lub prawne otrzymujące płatności z budżetu oraz krajowe instytucje kontrolne, lub jeśli nie mają do tego stosownych uprawnień, właściwe służby krajowe, przekazują TE, na jego żądanie, wszelkie dokumenty lub informacje niezbędnego do wykonywania jego zadań

  • na Trybunale spoczywa obowiązek sprawozdawczy: sporządza roczne sprawozdanie po zamknięciu każdego roku budżetowego. Sprawozdanie jest przesyłane innym instytucjom Wspólnoty i publikowane w Dzienniku Urzędowym UE wraz z odpowiedziami tych instytucji na uwagi TO.

  • TO może też w każdej chwili przedstawiać swoje uwagi, zwłaszcza w formie sprawozdań specjalnych w poszczególnych sprawach oraz wydawać opinie na żądanie jednej z pozostałych instytucji Wspólnoty.

Podobne prace

Do góry