Ocena brak

Funkcja kontrolna Sejmu wobec RM

Autor /Alan Dodano /30.11.2011

Kontrolne działania parlamentu muszą być zawsze rozpatrywane w 2 płaszczyznach:

  • prawnej,

  • politycznej.

Na płaszczyźnie prawnej – rodzą się po stronie adresatów skutki proceduralne (obowiązek udzielenia informacji, zajęcia stanowiska)

Na płaszczyźnie politycznej – mogą one mieć bardziej imperatywne skutki.

Konstytucja powierza wykonywanie funkcji kontrolnej wyłącznie Sejmowi, wiążę tę funkcję przede wszystkim z działalnością Rady Ministrów i dopuszcza jej sprawowanie tylko w zakresie określonym przepisami Konstytucji i ustaw.

Należy odróżnić podstawowe instrumenty kontroli sejmowej oraz szczegółowe procedury kontrolne.

Podstawowym instrumentem kontroli sejmowej jest prawo żądania informacji regulamin Sejmu odnosi je do ministrów, kierowników naczelnych organów administracji rządowej oraz kierowników innych urzędów i instytucji państwowych, zobowiązując ich do:

  • przedstawienia sprawozdań

  • udzielania informacji

  • uczestniczenia w posiedzeniach komisji.

Prawo żądania wysłuchania – przyjmuje na szczeblu komisji sejmowych postać dezyderatów i opinii.

Dezyderatuchwała komisji, zawierająca postulaty w określonej sprawie, kierowana do Rady Ministrów, poszczególnych jej członków, prezesa NIK, prezesa NBP oraz Głównego Inspektora Pracy.

Adresat dezyderatu musi zająć stanowisko w terminie 30 dni.

W realizacji funkcji kontrolnej sejmu, jak gdyby pomocnikiem jest NIK – jako organ stale współdziałający z sejmem.

Podobne prace

Do góry